Podpis memoranda s Akadémiou M. Tótha

Ministerstvo cestovného ruchu a športu a Matej Tóth spojili sily s cieľom zvýšiť záujem detí o šport

| |

Bratislava, 26. júna 2024Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR dnes podpísalo Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Športovou akadémiou Mateja Tótha. Cieľom je zvýšiť pohybové aktivity detí a žiakov na Slovensku, podporiť ich duševné zdravie prostredníctvom pravidelného športovania a zlepšiť vzdelávanie učiteľov a odborníkov.

Nedostatočná pohybová aktivita zvyšuje riziko úmrtia o 20-30%. Je rizikovým faktorom pre mnohé chronické ochorenia. Ďalším problémom u detí je obezita, pričom podľa posledných štatistických údajov máme na Slovensku viac ako 12-tisíc obéznych detí evidovaných v rámci ambulancií všeobecnej starostlivosti o deti a dorast.  Problémy s kilami majú viac chlapci ako dievčatá. Najviac obéznych chlapcov je za posledné roky vo veku od 6 do 14 rokov

Podpísané memorandum reaguje na nedostatky v oblasti športových aktivít detí a žiakov na Slovensku, ktoré boli identifikované v rôznych národných štúdiách, vrátane Národnej správy o zdraví a so zdravím súvisiacim správaním HBSC Slovakia 2021/2022. Memorandum zdôrazňuje potrebu rozšírenia pohybových aktivít na školách a vzdelávania pedagógov a odborníkov, ktorí vedú tieto aktivity.

„Podpis dnešného memoranda s Akadémiou Mateja Tótha je jasným záväzkom, zvýšiť záujem detí o šport. Olympionikov nevychováme zo dňa na deň, deti potrebujeme v prvom rade motivovať k športu, podporovať ich a adekvátne budovať športovú infraštruktúru, tak aby sa ich talenty mohli rozvíjať a stali sa z nich úspešní športovci. To, že to s podporou slovenského mládežníckeho športu myslíme vážne potvrdzuje nielen dnešný podpis memoranda.  Včera bol vládou schválený uznesením Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity na roky 2024 – 2030, ktorý sa téme zvýšenia pohybovej aktivity obyvateľstva zaoberá a priamo ukladá úlohy viacerým ministerstvám. Podporili sme viacero projektov vybudovania multifunkčných školských ihrísk, ktoré majú zároveň slúžiť aj verejnosti a mládeži po vyučovacom čase. Jedným z našich ďalších cieľov je venovať zvýšenú pozornosť vzdelávaniu trénerov a zatraktívneniu tohto povolania, pretože sú kľúčoví pre rozvoj talentov na Slovensku. Celkovo pôjde na podporu športu, infraštruktúry a športových projektov ročne až 170 miliónov eur. Len tento rok sme navýšili finančnú podporu športových zväzov o 20 % a som presvedčený, že systematická podpora športu od školského až po vrcholový je tá správna cesta, ako vychovať budúcich olympionikov,“ vysvetlil po podpise memoranda Dušan Keketi, minister cestovného ruchu a športu.

Akadémia učí deti, ako mať radi šport. Minulé generácie športovali úplne prirodzene vonku,  a sme si vedomí, že to teraz chýba. Preto aj v našej metodike prinášame stále  aktualizácie, aby sme ešte viac detí angažovali v pohybe a v tréningu. Chceme, aby ich takáto aktivita ešte viac bavila, aby bol každý v tom danom momente zaangažovaný v danej hre cvičení, ktoré aktuálne robia a aby sme im zvyšovali všeobecnú kondíciu. Náš cieľ je teraz prispieť k tomu aby sme mali výkonnejšie a kondične zdatnejšie obyvateľstvo,“ uviedol Matej Tóth, olympijsky víťaz.

 

Kľúčové body Memoranda

  1. Spolupráca na zvýšení športových aktivít: Memorandum zaväzuje strany k podpore aktivít, ktoré vedú k pravidelnému športovaniu detí a žiakov pod odborným vedením.
  2. Ciele do roku 2026: Strany memoranda sa zaviazali, že do školského roku 2024/2025 zvýšia pravidelnú športovú aktivitu aspoň na 10 % škôl, a do roku 2026/2027 aspoň na 30 % škôl na Slovensku.
  3. Podpora vzdelávania: Memorandum zdôrazňuje dôležitosť vzdelávania učiteľov, prípravy študentov na budúce povolania a spolupráce s univerzitami a vysokými školami.
  4. Podpora duševného zdravia: Strany budú klásť dôraz na pravidelné pohybové aktivity ako prostriedok podpory duševného zdravia detí a žiakov.
  5. Komunitné projekty: Memorandum podporuje prípravu komunitných projektov v spolupráci so samosprávou miest a obcí Slovenska.
  6. Technologické inovácie: Integrácia technologických inovácií do výchovno-vzdelávacieho procesu je kľúčovou súčasťou memoranda.
  7. Výskum a prevencia: Strany memoranda budú spolupracovať na výskume v oblasti zdravia a športu a na prevencii patologických javov na školách.