Legislatíva a koncepčné materiály v športe

Koncepcia športu 2022- 2026

Úvod

Predchádzajúca Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020, ktorá bola predložená v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2012 – 2016 a schválená dňa 19. decembra 2012 uznesením vlády, bola prioritne zameraná na dva strategické ciele: na zdravú a aktívnu spoločnosť a úspešnú športovú reprezentáciu, plnenie týchto cieľov predpokladalo stabilizáciu podmienok športu a jeho postupný rozvoj do roku 2020. Koncepcia bola pripravená a schválená pred prijatím zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“), ktorý poskytol kompetencie športovým zväzom a športovým organizáciám vo väčšej miere ako dovtedy a zároveň na nich preniesol aj zodpovednosť za rozvoj športov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR tak mohlo zasahovať do rozvoja športu v obmedzenej miere a v súlade so zákonom o športe. Ciele a opatrenia uvedenej koncepcie v oblasti športu nemali jasne stanovené merateľné ukazovatele a chýbalo zosúladenie opatrení a úloh naprieč rezortmi.

Tento predkladaný materiál je vypracovaný na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2021 – 2024, oblasť Šport a mládež a v súlade so zákonom o športe.

Pre vypracovanie návrhu koncepcie boli východiskom najmä strategické dokumenty Európskej únie, napr. Lisabonská zmluva, uznesenie Rady EÚ pre šport o pracovnom pláne Európskej únie pre šport na roky 2021 – 2024, Biela kniha o športe a Stratégia EÚ v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021-2030. Koncepcia berie do úvahy záväzky, ktoré vyplývajú z podpisov dohovorov Rady Európy a UNESCO – Dohovor proti dopingu, Medzinárodný dohovor proti dopingu v športe, Dohovor Rady Európy o manipulácii športových súťaží a Dohovor Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach, Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj prijatá OSN, Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčný protokol k Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Na národnej úrovni sa vychádza aj z národných programových dokumentov týkajúcich sa oblasti športu akými sú napr. Antidopingový program SR, Národný akčný plán v prevencii obezity na roky 2015 – 2025, Národný program podpory zdravia v Slovenskej republike, Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity na roky 2017-2020 a Správa o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2015-2020. Tento materiál je rozdelený do dvoch častí, kde prvá časť je venovaná vízii športu a druhá samotnej koncepcii s návrhom opatrení na realizáciu vízie. Prierezovými oblasťami vízie aj koncepcie sú výchova a voľnočasové aktivity detí a mládeže, ktoré spolu zásadne prispievajú k zdraviu a osobnej pohode obyvateľov a zvyšujú ich kvalitu života. Pre realizáciu vybraných navrhovaných opatrení budú pripravené akčné plány, pri týchto opatreniach je táto skutočnosť uvedená spolu s termínom vypracovania akčného plánu.

Koncepcia sa prioritne zameriava najmä na strategické ciele, ktorými sú okrem výchovy a voľnočasových pohybových aktivít aj súťažný šport, rozvoj ľudských zdrojov, športovej infraštruktúry, inovácie v športe a propagácia aktívneho životného štýlu.

Je vo verejnom záujme Slovenskej republiky, aby deti získali celoživotný vzťah k pohybu a športu a obyvatelia sa venovali pohybovým aktivitám v primeranej forme počas celého života.

Cieľom materiálu je predstaviť opatrenia, ktoré podporia vytváranie pozitívneho vzťahu k zdraviu prospešným pohybovým aktivitám a športu u detí, k telesnej a športovej výchove, vytvorenie atraktívneho a moderného formátu školských športových aktivít, implementáciu a financovanie systému voľnočasových poukazov a podporia pohyb obyvateľov všetkých vekových kategórií.

Jednotlivé opatrenia budú vyhodnocované pomocou merateľných ukazovateľov, ktoré budú získavané z dát informačných systémov verejnej správy, štúdií, analýz a prieskumov verejnej mienky.

Koncepcia bola vypracovaná MŠVVaŠ SR aj na základe podnetov a skúseností odborníkov a členov Rady ministra pre šport a pracovných skupín, ktoré s MŠVVaŠ SR spolupracujú napríklad na príprave kritérií pre financovanie športu a príprave legislatívnych materiálov.

 

 1. Vízia športu

Šport je voľnočasová pohybová aktivita, ktorá prispieva k zdraviu a osobnej pohode obyvateľov a budovaním telesnej zdatnosti vytvára predpoklad pre výkon budúceho povolania a zvládanie bežných životných situácií pre zdravšie, vzdelanejšie, sociálne a lepšie Slovensko.

Hlavné výzvy, ktorým čelíme

▪ Nárast podielu voľného času a možností na jeho zmysluplné trávenie. [1]

▪ Úbytok prirodzeného aj pracovného pohybu, rastúci trend sedavého životného štýlu a telesných a duševných problémov.[2] [3]

▪ Starnutie obyvateľov a zvyšovanie podielu obyvateľov v postproduktívnom veku.

▪ Strata spoločných hodnôt, solidarity a spoločnej identity.

▪ Nové epidémie a pandémie, vrátane civilizačných ochorení a obezity.

Poslanie športu

Výchova

Výchova obyvateľov k pozitívnemu vzťahu k pohybovo aktívnemu tráveniu voľného času, ktorému je vlastné chápanie súvislosti medzi pohybom, zdravím a osobnou pohodou. Inklúzia detí so zdravotným postihnutím a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, podpora detí s nízkou pohybovou gramotnosťou a nedostatočnými pohybovými schopnosťami. Budovanie všeobecnej akceptácie spoločenského významu zdraviu prospešných pohybových aktivít a športu obyvateľmi Slovenska. Prevencia negatívnych spoločenských javov.

Osobná pohoda

Prežitie voľného času zmysluplným spôsobom a pocitom naplnenia, získanie návykov a vzťahu k pohybovo aktívnemu životnému štýlu, socializácia, komunitný život alebo súťaženie na športovom podujatí. Propagácia voľnočasových pohybových aktivít.

Zdravie

Nárok a právo každého obyvateľa mať prospech z vykonávania športových a pohybových aktivít pre svoju fyzickú a psychickú pohodu, zdravie, individuálny rozvoj a podporu zdravého životného štýlu.

Nástroje pre dosiahnutie vízie

Rozvoj ľudských zdrojov

Príprava a rozvoj športových kapacít – učiteľov telesnej a športovej výchovy, trénerov a inštruktorov, poskytovateľov športových služieb, dobrovoľníkov a iných pracovníkov v športe.

Rozvoj športovej infraštruktúry

Zabezpečenie podmienok pre realizáciu bezpečných a motivujúcich pohybových aktivít, systematický rozvoj a sprístupnenie športovej infraštruktúry športujúcej verejnosti rozvoj športovej infraštruktúry, najmä školských športovísk, regionálnej športovej infraštruktúry, aktívnych zón a športovej infraštruktúry pre obyvateľstvo.

Propagácia aktívneho životného štýlu a inovácií v športe

Systémová propagácia športu a mediálne kampane. Podpora inovatívnych a technologických projektov v športe, zberu a analýz športových dát.

Medzirezortný a medzisektorový prístup

Spolupráca medzi ministerstvami a ostatnými orgánmi verejnej správy.

Efektívny informačný systém športu

Očakávané výstupy / výsledky

Zdraví a spokojní obyvatelia Slovenska

✓ Zvýšenie počtu ľudí aktívne tráviacich voľný čas pohybom a zdraviu prospešnými športovými aktivitami

 1. a) zníži výskyt sociálno-patologických javov, [4]
 2. b) zvýši socializáciu obyvateľov.[5]

✓ Zlepšenie fyzickej a psychickej zdatnosti

 1. a) zníži počet ochorení súvisiacich s chronickými neprenosnými ochoreniami ako nadváha, obezita a iné, [6] [7]
 2. b) zabezpečí prevenciu pred vírusovými ochoreniami,[8]
 3. c) zvýši kvalitu života ľudí v každom veku,
 4. d) zvýši pohybovú gramotnosť. [9]

Ekonomický a spoločenský profit

✓ Ekonomický profit zo zdravých a pohybovo aktívnych obyvateľov[10] [11]

 1. a) zvýši hrubý domáci produkt,
 2. b) zníži výdavky na zdravotnú starostlivosť,
 3. c) zníži výdavky na elimináciu negatívnych javov v športe,
 4. d) zvýši produktivitu práce a skvalitní trh práce.

Súťažný a vrcholový šport

✓ Zdraví a spokojní obyvatelia vytvárajú predpoklady pre úspešný vrcholový šport. Podpora a zabezpečenie kvalitných podmienok pre organizácie, ktoré:

 1. a) sa podieľajú na vytvorení medzinárodne zviditeľnených vrcholových športových výkonov,
 2. b) rozvíjajú svoje športové odvetvie,
 3. c) zabezpečujú súťažný a organizovaný šport,
 4. d) rozvíjajú športové talenty,
 5. e) sa podieľajú na odbornom vzdelávaní trénerov, inštruktorov a ďalších športových pracovníkov,
 6. f) poskytujú športovým fanúšikom zábavu.

 

 1. Koncepcia športu

V súlade s víziou športu je úlohou štátu vytvárať podmienky pre pohybové aktivity všetkých obyvateľov bez rozdielu veku, pôvodu, vyznania, pohybových schopností, sociálneho a ekonomického zázemia organizovanou či neorganizovanou formou.

1 Výchova

Pre deti, ktoré nie sú k pohybu vedené v rodine, je pohybová aktivita v škole často jediným pohybom, ktorý počas dňa absolvujú.[12] Preto je nesmierne dôležité využiť tento čas maximálne efektívne na výchovu a vytvorenie pozitívneho vzťahu detí a mládeže k zdraviu prospešným pohybovým aktivitám a športu, aby získali celoživotný vzťah k pohybu a športu, čím sa vytvoria predpoklady pre ich aktívny život, ktorého neoddeliteľnou súčasťou pohybová aktivita a šport sú.

 • Zvýšenie kvality telesnej a športovej výchovy

Cieľ: Pozitívny vzťah k zdraviu prospešným pohybovým aktivitám a športu u detí na 1. stupni základných škôl, a to najmä z pohľadu osvojenia si hlavných princípov výchovy prostredníctvom športovania a začlenenia sa do sociálnych skupín. Do roku 2026 zvýšiť počet a podiel žiakov, ktorí sa venujú pohybovým a športovým aktivitám na školách o 10 % oproti roku 2022. Skvalitnenie telesnej výchovy za súčasného zvyšovania rozsahu pohybu žiakov na školách a postupného zvyšovania podielu času, ktorí žiaci trávia na hodinách telesnej a športovej výchovy s cieľom dosiahnuť 1 hodinu pohybu denne.

Spôsob plnenia:

 • Podporovať aktívne školy, vytvoriť motivačnú schému pre zapojenie učiteľov telesnej a športovej výchovy do týchto aktivít.
 • Nastaviť financovanie dopytového systému kreatívnych modulov aktivít na hodinách telesnej a športovej výchovy, dodaných externými dodávateľmi.
 • Realizovať kurikulárnu reformu telesnej a športovej výchovy, ktorá má primárne budovať pozitívny vzťah detí k pohybovej aktivite, osvojovať si zdravý životný štýl a získavať informácie o zdravej výžive, ktoré deti môžu priniesť aj do svojich rodín.
 • Zlepšovať materiálne vybavenie ihrísk a telocviční.
 • Podporovať inklúziu zdravotne postihnutých detí (zdravotná telesná výchova), ako aj detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
 • Podporovať deti s nízkou pohybovou gramotnosťou.
 • Pravidelne monitorovať pohybovú vytrvalosť a zdatnosť žiakov.

Časový harmonogram: 2022 – 2026

Gestor: MŠVVaŠ SR

Spolugestori: MZ SR, MPSVaR SR, splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport

Financovanie: nemá dodatočný vplyv na štátny rozpočet, realizované v rámci alokovaných finančných prostriedkov rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva a v súlade so zákonom o športe a štrukturálnych fondov EÚ

Merateľné ukazovatele: Počet a podiel žiakov, ktorí sa venujú pohybovým a športovým aktivitám na školách a trend vývoja ich účasti.

Výsledky testovania pohybových schopností, osvojených zručnosti a vedomostí žiakov a trend dosiahnutých výsledkov.

 

 • Školský šport

Cieľ: Atraktívny a moderný formát školských športových súťaží a aktivít, ktoré sa budú realizovať počas vyučovania, ako aj mimo neho. Pravidelne formát prispôsobovať novým trendom a požiadavkám. Zapojiť do súťaží čo najviac detí, pričom výkon a víťazstvo v súťaži bude druhoradá motivácia. Do roku 2026 zvýšiť počet a podiel účastníkov školských športových súťaží o 25 % oproti roku 2022.

Spôsob plnenia:

 • Vytvoriť systém súťaží pohybovej a osobnostnej všestrannosti s prvkami inklúzie a presahom do bežného života.
 • Zabezpečiť financovanie školských športových súťaží.
 • Podporovať športové súťaže žiakov vo voľnom čase s cieľom zvyšovať počet a podiel účastníkov.
 • Podporovať aktívnu dopravu žiakov do školy (napr. chôdza, cyklistika, kolobežka).

Časový harmonogram: 2022 – 2026

Gestor: MŠVVaŠ SR

Spolugestori: národné športové zväzy, národné športové organizácie Financovanie: nemá vplyv na štátny rozpočet, je v súlade s financovaním podľa zákona o športe

Merateľný ukazovateľ: Počet a podiel žiakov zapojených do športových súťaží a trend vývoja ich záujmu (rast počtu).

 • Voľnočasové pohybové aktivity

Podiel zdraviu prospešných pohybových a športových aktivít detí a mládeže, ako aj všetkých obyvateľov Slovenska vo voľnom čase má klesajúci trend[13] [14] , naším cieľom je tento trend otočiť. Výber voľnočasových aktivít detí ovplyvňuje ich vzťah k pohybu a športu, ktorý získavajú v rodine alebo v škole. Obsah telesnej výchovy a športovej výchovy je pre dnešné deti málo atraktívny a zastaraný, preto je stále ťažšie tento vzťah budovať. Budovaním tohto vzťahu už v prvom cykle primárneho vzdelávania môžeme pozitívne ovplyvniť aj preferenciu voľnočasových aktivít detí a mládeže, ale hlavne vybudovať celoživotný vzťah k pohybu a športu.

 • Voľnočasové poukazy

Cieľ: Vytvorenie, implementácia a financovanie systému voľnočasových poukazov, z ktorých časť sa dostane do športu priamo k poskytovateľom športových aktivít detí a mládeže. Z týchto zdrojov budú financované odborné ľudské zdroje, prenájom a prevádzka regionálnej športovej infraštruktúry a športovej infraštruktúry v škole. Možnosť rozhodovania o použití voľnočasových poukazov bude na strane rodičov detí.

Spôsob plnenia:

 • Pripraviť a realizovať pilotný projekt voľnočasových poukazov.
 • Pripraviť a implementovať trvalo udržateľný systém voľnočasových poukazov.
 • Podporiť ponuku športových a pohybových aktivít mimo vyučovania, ktoré sú realizované v športových kluboch, centrách voľného času, školských kluboch, a iných športových či voľnočasových organizáciách, vedených priamo trénermi a inštruktormi športu.
 • Podporovať rozvoj odborných ľudských zdrojov v oblasti športu.
 • Pripraviť akčný plán implementácie voľnočasových poukazov do roku 2023, realizovať pilotný projekt voľnočasových poukazov do roku 2023 a spustiť systém voľnočasových poukazov do roku 2026.

Časový harmonogram: 2022 – 2026

Gestor: MŠVVaŠ SR

Spolugestori: MK SR, splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Financovanie: opatrenie bude schvaľované osobitným materiálom, ktorého súčasťou bude identifikácia vplyvu na štátny rozpočet

Merateľný ukazovateľ: V prípade spustenia projektu, percentuálny podiel žiakov ZŠ a SŠ využívajúcich voľnočasové poukazy.

 • Projekty na zvýšenie pohybovej aktivity obyvateľov

Cieľ: Ťažiskové investície do športu smerujú do cieľovej skupiny 5 – 99 rokov, nie iba do úzkej skupiny registrovaných a organizovaných športovcov v snahe podporovať aktívnejších obyvateľov. Podpora udržania primeranej formy pohybovej aktivity v priebehu celého života. Do roku 2026 zvýšiť podiel aktívnych obyvateľov Slovenska o 5 % oproti roku 2022.

Spôsob plnenia:

 • Rozdeliť finančné prostriedky na športové projekty, ktoré majú zmysluplný a merateľný vplyv na zlepšenie kvality života ľudí, ako napr. na sociálnu inklúziu, získavanie pohybovej gramotnosti, zlepšovanie fyzického a psychického zdravia a získavanie nových zručností pre budúcu pracovnú činnosť.
 • Podporovať a vytvárať podmienky financovania projektov zameraných na skupiny obyvateľov, ktoré majú nízku mieru účasti na pohybových aktivitách, aby motivovali tých, ktorí sa nepodieľajú na športe a pohybovej aktivite.
 • Podporiť pohyb obyvateľov v prírode – pešiu turistiku, cykloturistiku, horolezectvo, splavovanie riek a ďalšie formy trávenia času v prírode, rovnako ako tradičné športy a poskytnúť rovnaké šance športovať všetkým obyvateľom.
 • Využiť cestovný ruch s cieľom zvýšenia pohybovej aktivity obyvateľov – podporiť vybrané aktivity spájajúce pobyt v prírode s pohybovou aktivitou a športom, ktoré sú tiež dôležitou súčasťou cestovného ruchu.
 • Podporovať inovatívne a moderné prístupy k rozvoju športu a pohybu.
 • Podporiť tieto projekty cielenou mediálnou kampaňou.
 • Spolupracovať s orgánmi štátnej správy v oblasti zdravia.

Časový harmonogram: 2022 – 2026

Gestor: MŠVVaŠ SR

Spolugestori: MDaV SR, MZ SR

Financovanie: nemá vplyv na štátny rozpočet, je v súlade s financovaním podľa zákona o športe

Merateľný ukazovateľ: Počet a podiel obyvateľov zapojených do pohybových aktivít a športu zistený prieskumom.

 • Súťažný a vrcholový šport

Verejným záujmom Slovenska je zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie na významných súťažiach a ochrana integrity športu. Na to, aby bola športová reprezentáciu úspešná, je potrebný funkčný systém súťažného a grassroots športu. Túto úlohu plnia občianske združenia pôsobiace v oblasti športu, národné športové organizácie a športové zväzy, ktoré zodpovedajú za riadenie, rozvoj a podporu športového hnutia, organizáciu súťaží, starostlivosť o talentovaných športovcov a ich výber do reprezentácie.

 • Top tím (Team Slovakia)

Cieľ: Úspešná športová reprezentácia Slovenskej republiky

Spôsob plnenia:

 • Každoročne prehodnocovať kritériá zaraďovania športovcov tak, aby top tím (Team Slovakia) združoval vrcholových športovcov, ktorí majú reálnu šancu dosiahnuť významné úspechy na medzinárodných súťažiach so zohľadnením záujmu verejnosti o športy a olympijských cyklov.
 • Sledovaním trendov dosahovaných úspechov zabezpečiť efektívne použitie vynakladaných finančných prostriedkov.
 • Vzájomná spolupráca MŠVVaŠ SR, rezortných športových stredísk a športových organizácií.

Časový harmonogram: 2022 – 2026

Gestor: MŠVVaŠ SR

Spolugestori: MO SR, MV SR, národné športové zväzy, národné športové organizácie

Financovanie: nemá vplyv na štátny rozpočet, je v súlade s financovaním podľa zákona o športe

Merateľný ukazovateľ: Efektivita vynaložených verejných prostriedkov vo vzťahu k dosiahnutým úspechom členov top tímu (Team Slovakia) ako pomer vynaložených finančných prostriedkov k priemeru hodnoty výsledkov na najvýznamnejších podujatiach za 4-ročné obdobie.

 • Súťažné športy a športová reprezentácia Slovenskej republiky

Cieľ: Úspešná športová reprezentácia Slovenskej republiky. Propagácia pozitívnych spoločenských hodnôt.

Spôsob plnenia:

 • Rešpektujúc autonómiu a záujmy športových organizácií a ich význam pri rozvoji súťažného a vrcholového športu finančne podporovať národné športové zväzy, národné športové organizácie a rezortné športové strediská so zohľadnením záujmu verejnosti o športy.
 • Pokračovať vo vytváraní stabilných podmienok pre rozvoj športov, starostlivosť o športovo talentovanú mládež a športovú reprezentáciu SR.
 • Podporovať účasť športovcov na významných medzinárodných súťažiach. • Rozšíriť podporu na nové populárne športy.
 • Propagovať myšlienky fair play, olympizmu a paralympizmu, a posilňovať hodnoty športu v spoločnosti.
 • Podporovať boj proti negatívnym javom v športe.

Časový harmonogram: 2022 – 2026

Gestor: MŠVVaŠ SR

Spolugestori: národné športové zväzy, národné športové organizácie Financovanie: nemá vplyv na štátny rozpočet, je v súlade s financovaním podľa zákona o športe

Merateľný ukazovateľ: Efektivita vynaložených verejných prostriedkov vo vzťahu k dosiahnutým úspechom športovcov a významu športov v danom období.

 • Významné súťaže na Slovensku

Cieľ: Slovensko ako atraktívna krajina, ktorá podporuje pohybové aktivity a šport. Rozvoj cestovného ruchu, propagácia Slovenska v zahraničí, športová diplomacia a zvýšenie domáceho záujmu o šport a pohybové aktivity obyvateľov.

Spôsob plnenia:

 • Systémovo finančne prispievať na organizovanie významných medzinárodných súťaží na území SR na princípoch zákazu zisku, záujmu verejnosti o športy, vysokej miery spolufinancovania organizátorom a miestnou samosprávou, udržateľnosti podľa materiálu OSN „Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj“.
 • Podporu súťaží koordinovať s MDaV SR tak, aby sa naplnili ciele rozvoja cestovného ruchu a propagácie Slovenska.

Časový harmonogram: 2022- 2026

Gestor: MŠVVaŠ SR Spolugestori: MDaV SR, MZVaEZ SR

Financovanie: nemá vplyv na štátny rozpočet, je v súlade s financovaním podľa zákona o športe

Merateľný ukazovateľ: Efektivita podpory organizácie významných súťaží s ohľadom na stanovené ciele.

 • Rozvoj ľudských zdrojov

Kvalitné odborné kapacity v oblasti športu sú základným predpokladom rozvoja pohybovej gramotnosti obyvateľov a rozvoja športu. Investícia do kvality ich prípravy a celoživotného vzdelávania, podpory zamestnanosti v segmente športu a motivácie ľudských zdrojov je kľúčovou potrebou pre dosiahnutie cieľov v oblasti voľnočasových pohybových aktivít obyvateľov aj súťažného športu.

 • Systematická podpora a motivácia učiteľov telesnej a športovej výchovy Cieľ: Motivovaní a kvalifikovaní učitelia, ktorí prispejú k zvyšovaniu kvality a ponuky aktivít, zavádzanie inovatívnych prístupov v telesnej a športovej výchove.

Spôsob plnenia:

 • Vytvoriť motivačnú schému pre kreatívne vyučovanie telesnej a športovej výchovy.
 • Zapojiť športových odborníkov do vzdelávacieho procesu na školách v úvodných rokoch primárneho vzdelávania.
 • Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy v primárnom vzdelávaní.
 • Podporiť projekty pre celoživotné vzdelávanie, zvyšovanie odbornej kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy, ich osobnostný rozvoj, kariérny rast a posilňovanie sociálnych zručností.

Časový harmonogram: 2022 – 2026

Gestor: MŠVVaŠ SR

Spolugestor: splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport

Financovanie: realizované v rámci alokovaných finančných prostriedkov rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva a v súlade so zákonom o športe a štrukturálnych fondov EÚ

Merateľný ukazovateľ: Počet a podiel škôl, ktoré zapájajú učiteľov telesnej a športovej výchovy a športových odborníkov v úvodných troch rokoch primárneho vzdelávania.

 • Rozvoj odborných kapacít v športe

Cieľ: Kvalifikovaní športoví odborníci zabezpečujúci služby v oblasti pohybu a športu

Spôsob plnenia:

 • Spolupracovať na reforme obsahu a cieľov formálneho aj neformálneho vzdelávania športových odborníkov.
 • Podporiť celoživotné vzdelávanie, zvyšovanie odbornej kvalifikácie športových odborníkov, ich osobnostný rozvoj, kariérny rast a posilňovanie sociálnych zručností
 • Podporovať vzdelávanie športovcov v prospech ich uplatnenia sa na trhu práce po ukončení športovej kariéry.
 • Zabezpečiť základné vzdelávanie športových inštruktorov univerzálnym vzdelávacím programom. Vytvoriť online vzdelávací systém pre športových inštruktorov.
 • Organizovať vzdelávanie, podporovať osvetu a inovatívne prístupy v oblasti riadenia športu – riadenie organizácie, právne minimum, vedenie schôdzí, povinnosti štatutára, finančné plánovanie, manažment a podpora dobrovoľníctva, projektový manažment atď.
 • Podporiť odborné vzdelávanie trénerov a inštruktorov športu v športových organizáciách, ako aj pre širokú verejnosť v rámci jej celoživotného vzdelávania, práce so seniormi a pod.
 • Vytvárať finančné, motivačné mechanizmy pre trénerov a inštruktorov športu.
 • Merať kvalitu vzdelávacích programov a aktivít (prostredníctvom kvalitatívneho prieskumu a vyhodnocovania spätnej väzby od absolventov). Časový harmonogram: 2022 – 2026

Gestor: MŠVVaŠ SR

Financovanie: nemá vplyv na štátny rozpočet, je v súlade s financovaním podľa zákonu o športe

Merateľný ukazovateľ: Počet absolventov – odborníkov, trénerov, inštruktorov a športovcov a podiel tých, ktorí sa uplatnili na trhu práce.

 • Športová infraštruktúra

Športová infraštruktúra v obciach a na školách je jedným z predpokladov pre rozvoj pohybových aktivít obyvateľov všetkých vekových kategórií. Vo všetkých regiónoch Slovenska je nedostatok športovej infraštruktúry, existujúca je vo veľkom počte v nevyhovujúcom stave, prevádzkovo ťažko udržateľná, slabo dostupná, prístupná či bezpečná.

 • Rozvoj miestnych, regionálnych a školských športovísk

Cieľ: Kvalitné a atraktívne športoviská dostupné pre verejnosť, komunity a obyvateľov bez rozdielu veku, či zdravotného postihnutia.

Spôsob plnenia:

 • Budovať a modernizovať športovú infraštruktúru na školách – telocvične, školské dvory, bazény, multifunkčné ihriská a iné nenáročné športoviská s bezbariérovým prístupom.
 • Podporovať miestnu a regionálnu športovú infraštruktúru – najmä multifunkčné športoviská a areály, športové parky, plavárne, cyklotrasy.
 • Podporovať rozvoj športovej infraštruktúry v prírode – najmä turistickú infraštruktúru a značenie, cyklistické, vodné, jazdecké, lyžiarske a iné trasy.
 • Podporovať projekty športovej infraštruktúry so zohľadnením dopadu športovania na životné prostredie, prijať opatrenia na minimalizáciu negatívnych dopadov voľnočasových pohybových a športových aktivít v prírode, podporiť znižovanie mobility v súvislosti s pohybovými aktivitami a športom vo voľnom čase.
 • Pripraviť akčný plán pre rozvoj miestnych, regionálnych a školských športovísk do konca roku 2023.
 • Spolupracovať s orgánmi štátnej správy v oblasti životného prostredia, dopravy, výstavby a pod.
 • Zabezpečiť dostatok ľudských zdrojov pre rozvoj a prevádzku športovej infraštruktúry.

Časový harmonogram: 2022 – 2026

Gestor: MŠVVaŠ SR

Spolugestori: MDaV SR, ÚV SR, MŽP SR, splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport, Fond na podporu športu

Financovanie: opatrenia budú schvaľované osobitnými materiálmi, ktorých súčasťou bude identifikácia vplyvu na štátny rozpočet

Merateľný ukazovateľ: Počet a podiel obyvateľov s možnosťou využívať športovú infraštruktúru (dostupnosť). Počet a podiel detí a žiakov, ktorí využívajú vybudovanú a modernizovanú športovú infraštruktúru v škole.

 • Športoviská národného významu

Cieľ: Kvalitná a udržateľná špecifická infraštruktúra pre športy so zohľadnením záujmu verejnosti o športy, slúžiaca pre účely športovej reprezentácie SR, spĺňajúca štandardy medzinárodných športových organizácií, a ktorej výstavba a rozvoj sú vysokou mierou spolufinancované aj z iných zdrojov.

Spôsob plnenia:

 • Pripraviť koncepčný materiál rozvoja športovísk národného významu s bezbariérovým prístupom, vrátane kritérií pre ich udržateľný rozvoj.
 • Prijať pravidlá systémového financovania športovej infraštruktúry národného významu.
 • Pripraviť a schváliť harmonogram rozvoja športovísk národného významu. • Vyčleniť prostriedky na projekty športovísk národného významu.
 • Pripraviť akčný plán pre rozvoj športovísk národného významu do konca roku 2023.

Časový harmonogram: 2022 – 2026

Gestor: MŠVVaŠ SR

Spolugestor: Fond na podporu športu

Financovanie: opatrenia budú schvaľované osobitnými materiálmi, ktorých súčasťou bude identifikácia vplyvu na štátny rozpočet

Merateľné ukazovatele: Do roku 2026 financovať projekty športovísk národného významu v súlade s koncepčným materiálom. Počet podporených a podiel dokončených projektov športovísk národného významu v súlade s koncepčným materiálom. Výška vynaložených prostriedkov do roku 2026 na financovanie projektov športovísk národného významu v súlade s koncepčným materiálom.

 • Metodická podpora rozvoja športovej infraštruktúry a zber dát

Cieľ: Ucelená metodika rozvoja a udržateľnosti športovej infraštruktúry. Register športovej infraštruktúry.

Spôsob plnenia:

 • Pripraviť a zverejniť metodiky pre rozvoj a udržateľnosť športovej infraštruktúry. Uplatňovať princípy trvalej environmentálnej, technickej, prevádzkovej, finančnej (spolufinancovanie), inkluzívnej (bezbariérovosť) udržateľnosti, hodnoty za peniaze a ďalších v súlade so SDG (Ciele udržateľného rozvoja).
 • Zjednotiť systém zberu dát a pravidelne aktualizovať dáta o športovej infraštruktúre v škole (pasportizácia).
 • Vytvoriť a administrovať komplexný register športovísk miest a obcí, športovísk a priestorov pre realizáciu pohybových a športových aktivít občanov.

Časový harmonogram: 2022 – 2026

Gestor: MŠVVaŠ SR

Spolugestori: ZMOS, ÚMS, SK8, Fond na podporu športu

Financovanie: nemá vplyv na štátny rozpočet, je v súlade s financovaním podľa zákona o športe

Merateľný ukazovateľ: Zverejnená metodika pre rozvoj a udržateľnosť športovej infraštruktúry. Zverejnený efektívny systém zberu dát o športoviskách.

 • Propagácia aktívneho životného štýlu, inovácie a digitalizácia v športe

Športová a pohybová činnosť ponúka mnoho príležitosti pre technologické inovácie, v tejto oblasti je potrebné budovať siete a partnerstvá medzi športovými organizáciami, priemyslom a znalostnými organizáciami v oblasti športu. Je nevyhnutné zamerať sa na prinášanie a realizáciu inovatívnych prístupov a na digitalizáciu relevantných dát o športe.

 • Kontinuálna informačná a mediálna kampaň, inovácie

Cieľ: Komplexná a cielená informačná a mediálna kampaň na podporu pohybových aktivít obyvateľov.

Spôsob plnenia:

 • Pripraviť a zrealizovať permanentnú cielenú mediálnu kampaň na podporu vízie a koncepcie rozvoja športu a pohybových aktivít.
 • Zvýšiť osvetu obyvateľov o význame pohybovej aktivity pre zdravie a kvalitu života, o pozitívnej úlohe športu vo výchove a formovaní osobnosti, v budovaní sociálnych vzťahov a podpore fyzického a psychického zdravia.
 • Cieliť kampaň prioritne na časť obyvateľov, ktorí sa pravidelne do pohybových aktivít nezapájajú.
 • Podporovať a propagovať inovatívne prístupy vo všetkých oblastiach pohybových aktivít a športu.

Časový harmonogram: 2022 – 2026

Gestor: MŠVVaŠ SR

Spolugestor: MZ SR

Financovanie: nemá vplyv na štátny rozpočet, je v súlade s financovaním podľa zákona o športe

Merateľný ukazovateľ: Poznateľnosť značky kampane. Ukazovatele zdravotného stavu obyvateľov (deti, žiaci, študenti, dospelí od 18 do 64 a nad 65 rokov).

 • Dáta a analýzy o športe

Cieľ: Kvalitné, validné, digitalizované a aktuálne informácie o športe.

Spôsob plnenia:

 • Prevádzkovať a rozvíjať nový ucelený autonómny informačný systém športu, obsahujúci všetky relevantné informácie v digitalizovanej forme.
 • Pravidelne zbierať a vyhodnocovať dáta v športe tak, aby boli kompatibilné s dátami v krajinách EÚ.
 • Pripravovať a zverejňovať analýzy zo zozbieraných dát, vyhodnocovať trendy.
 • Využívať získané dáta a analýzy pri aktualizácii koncepcie rozvoja športu a pohybových aktivít.
 • Využívať získané dáta pri riadiacich a rozhodovacích procesoch.

Časový harmonogram: 2022 – 2026

Gestor: MŠVVaŠ SR Financovanie: nemá vplyv na štátny rozpočet, nový informačný systém bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, prevádzka informačného systému bude financovaná v rámci alokovaných finančných prostriedkov rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva a v súlade so zákonom o športe

Merateľný ukazovateľ: Kvalita získaných dát meraná metódou výberu parametrov, meraním parametrov a ich analýzou.

 

Zoznam skratiek

MD SR –  Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

MK SR – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

MO SR – Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

MPSVaR SR – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

MŠVV SR – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu Slovenskej republiky

MV SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

MZ SR – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

MZV a EZ SR – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

SDG – Ciele udržateľného rozvoja

SK8 – Združenie samosprávnych krajov Slovenskej republiky

ÚV SR – Úrad vlády Slovenskej republiky

ÚMS – Únia miest Slovenska

ZMOS – Združenie miest a obcí Slovenska

 

Ďalšie východiská a zdroje

 Východiská

Antidopingový program SR

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národný akčný plán v prevencii obezity na roky 2015 – 2025

Národný program podpory zdravia v Slovenskej republike

Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity na roky 2017-2020 Správa o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2015-2020

Lisabonská zmluva EÚ

Uznesenie Rady EÚ pre šport o pracovnom pláne Európskej únie pre šport na roky 2021 – 2024

Stratégia EÚ v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021-2030

Biela kniha o športe

Medzinárodný dohovor proti dopingu v športe

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčný protokol k Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

Dohovor proti dopingu Dohovor Rady Európy o manipulácii športových súťaží

Dohovor Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach

 

Zdroje

 1. CHORVÁT, Ivan. 2011. Voľnočasové aktivity obyvateľov Slovenska poznatky z aktuálnych výskumov. Bratislava : Slovenská akadémia vied, Sociologický ústav SAV, 2011. URL:
 1. TREMBLAY, M. S. – AUBERT, S. – BARNES, J. D. – SAUNDERS, T. J. – CARSON, V. – LATIMER-CHEUNG, A. E. et al. 2017. Sedentary Behavior Research Network (SBRN): terminology consensus project process and outcome. Int J Behav Nutr Phys Act. 2017;14(1):75. doi: 10.1186/s12966-017-0525-8
 2. HALLAL, P. C. – ANDERSEN, L. B. – BULL, F. Cc – Guthold R – Haskell W – Ekelund U. 2012. Global physical activity levels: surveillance progress, pitfalls, and prospects. Lancet. 2012;380(9838):247– 257. doi: 10.1016/S0140-6736(12)60646-1.
 3. WHO global action plan on physical activity 2018–2030: more active people for a healthier world. Geneva: World Health Organization. 2018. URL:
 1. FOSTER, S. – HOOPER, P. – KNUIMAN, M. – CHRISTIAN, H. – BULL, F. – GILES-CORTI, B. 2016. Safe residential environments? A longitudinal analysis of the influence of crime-related safety on walking. Int J Behav Nutr Phys Act. 2016;13(1):22. doi: https://doi.org/10.1186/s12966-016-0343-4.
 1. PEDERSEN, B. K. – SALTIN, B. 2015. Exercise as medicine: evidence for prescribing exercise as therapy in 26 different chronic diseases. Scand J Med Sci Sport. 2015;25:1–72. doi: 10.1111/sms.12581.
 1. Global health risks: mortality and burden of disease attributable to selected major ris. Geneva: World Health Organization. 2009. URL:
 1. COVID-19 and Obesity: The 2021 Atlas, The cost of not addressing the global obesity crisis. World Obesity Federation. 2021. URL:
 2. MASARYKOVÁ, Dana. 2021. Pohybové kompetencie v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. Trnava : 2021. URL:
 1. The economic cost of physical inactivity in Europe. London : Centre for Economics and Business Research. 2015. URL:
 1. 10 key facts on physical activity in the WHO European Region. In Health topics [website]. Copenhagen : WHO Regional Office for Europe. 2019. URL:
 1. Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity na roky 2017 – 2020. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. 2017. URL:
 1. Odporúčanie Rady EÚ zo dňa 26. novembra 2013 o podpore zdraviu prospešnej fyzickej aktivity vo všetkých sektoroch. Rada EÚ. 2013. URL:
 1. Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity na roky 2017 – 2020. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. 2017. URL: