Kariéra

Výberové konania podľa zákona o štátnej službe

V zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) sa na portáli verejnej správy v Registri výberových konaní (ďalej len „register“) zverejňujú služobnými úradmi všetky výberové konania na obsadenie štátnozamestnaneckých miest v štátnej službe. Zobrazujú sa v ňom týmto spôsobom aj všetky výberové konania, ktoré vyhlasuje a v zmysle zákona zverejňuje Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Viac informácií k možnosti uchádzať sa o štátnu službu nájdete na internetovej stránke registra, na ktorý sa dostanete kliknutím na nasledovný internetový odkaz: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList

Výberové konania podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.