Zápis do IS športu

Zápis do registra FYZICKÝCH osôb v športe

 V snahe o skvalitnenie informovanosti o činnosti Ministerstva cestovného ruchu a športu v oblasti športu je Vašou kontaktnou osobou pre informácie o zápise do registra FYZICKÝCH osôb v športe: Tomáš Kalný.Telefonické konzultácie k zápisom do registra: pondelok – piatok 8:00 – 12:00 hod.

Kto je povinný byť zapísaný v registri FYZICKÝCH osôb v športe?
Fyzické osoby, ktoré vykonávajú športovú činnosť ako
a) športovec (amatérsky, profesionálny),
b) športový odborník (tréner, inštruktor, cvičiteľ, športový rozhodca, časomerač, delegát, a pod.).

POZNÁMKA: Masér/wellness pracovník sú regulované povolania podľa právneho predpisu, ktorý nie je v kompetencii MCRS SR, preto ich zápis do IS športu NEVYKONÁVAME.

 

Zápis do registra PRÁVNICKÝCH osôb v športe

 V snahe o skvalitnenie informovanosti o činnosti Ministerstva cestovného ruchu a športu v oblasti športu je Vašou kontaktnou osobou pre informácie o zápise do registra PRÁVNICKÝCH osôb v športe: Agáta GalkováIvana Hricová

Kto je povinný byť zapísaný v registri PRÁVNICKÝCH osôb v športe?

Podľa zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sa zapisujú do registra právnických osôb v športe:
a) športové organizácie (športové kluby, zväzy, prevádzkovatelia športových zariadení, poskytovatelia trénerských a masérskych služieb v športe, organizátori športových podujatí, a pod.),
b) prijímatelia verejných prostriedkov v oblasti športu (to sú okrem písm. a) aj mestá, obce, VÚC, ich rozpočtové a príspevkové organizácie a pod.),
c) poskytovatelia prostriedkov zo štátneho rozpočtu na športovú činnosť (ministerstvá, Úrad vlády SR a pod.).

Kto vykonáva zápis údajov do registra PRÁVNICKÝCH osôb v športe?

Príslušná právnická osoba podľa písm. a) až c) sama zapisuje do registra príslušné údaje. Údaje sa zapisujú v rozsahu podľa  § 80 zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Činnosť športového odborníka ako podnikanie 

V snahe o skvalitnenie informovanosti o činnosti Ministerstva cestovného ruchu a športu v oblasti športu je Vašou kontaktnou osobou pre informácie o činnosti športového odborníka ako podnikanie: Tomáš Kalný. Telefonické konzultácie k zápisom do registra: pondelok – piatok 8:00 – 12:00 hod.

Právna úprava

Činnosť športového odborníka (trénera, inštruktora, rozhodcu, pod.) vo vlastnom mene je upravená nasledovne:
Od 01.01.2017 je podnikaním (§ 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), SKNACE: 93190 „činnosť športového odborníka“.
Od 01.01.2016 do 31.12.2016 bola inou samostatnou zárobkovou činnosťou (§6 odsek 2 písm. e) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu).
Do 31.12.2015 bola viazanou živnosťou (zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní).

Aby mohol športový odborník získať oprávnenie na podnikanie, musí byť vopred zapísaný do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ako športový odborník. Týmto zápisom sa však nestáva podnikateľom. Získava iba oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka  v pracovnoprávnom vzťahu (alebo v obdobnom pracovnom vzťahu), ako dobrovoľník a bez zmluvy. Oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka na podnikanie vzniká až dňom zápisu tohto oprávnenia do registra fyzických osôb v športe na základe jeho žiadosti o zápis. Športový odborník môže svoju podnikateľskú činnosť prerušiť alebo ukončiť oznámením.

ZÁPIS OPRÁVNENIA NA PODNIKANIE, POZASTAVENIE PODNIKANIA, UKONČENIE PODNIKANIA

Na základe novely zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2020 je možné vykonať zápis oprávnenia na podnikanie, pozastavenie podnikania, ukončenie podnikania len na Okresnom úrade, prostredníctvom živnostenského úradu, ktorý plní úlohy Jednotného kontaktného miesta (ďalej len “JKM“). JKM pri začiatku podnikania športového odborníka vydá športovému odborníkovi oprávnenie na podnikanie a pridelí mu IČO.

 

Podnikanie profesionálneho športovca

 V snahe o skvalitnenie informovanosti o činnosti Ministerstva cestovného ruchu a športu v oblasti športu je Vašou kontaktnou osobou pre informácie o zápisoch do IS športu: Tomáš Kalný. Telefonické konzultácie k zápisom do registra: pondelok – piatok 8:00 – 12:00 hod.

Na základe novely zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) s účinnosťou od 01. 02. 2020 vás týmto chceme informovať o povinnosti , ktoré vám vyplývajú z ust. § 4 ods. 7) cit.: „Oprávnenie profesionálneho športovca vykonávať šport ako samostatne zárobkovo činná osoba vzniká dňom zápisu profesionálneho športovca do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 2 písm. n); ustanovenia § 6 ods. 4 až 9 sa použijú primerane.“

Z vyššie uvedeného vyplýva, že športová organizácia, ktorej je profesionálny športovec príslušný a bude vykonávať činnosť profesionálneho športovca podľa ust. § 4 ods. 3 písm. a) cit.: „na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo inej zmluvy, ak vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba podľa písmena c)“ , je povinná zapísať profesionálneho športovca prostredníctvom backoffice-u do Registra fyzických osôb v športe (ďalej len „RFOŠ“) – Informačný systém športu (ďalej len „ISŠ“) a to tak, že ho zapíše s činnosťou profesionálny športovec, právny titul: samostatne zárobkovo činná osoba.
Oprávnenie profesionálneho športovca vykonávať šport ako samostatne zárobkovo činná osoba vzniká dňom zápisu profesionálneho športovca do registra fyzických osôb v športe. Zároveň je potrebné na adresu: sport.szco@mincrs.sk zaslať vyplnený formulár (FORMULÁR NEZASIELAŤ POŠTOU) obsahujúci profesionálnym športovcom-SZČO zvolené obchodné meno a sídlo podnikania. Na základe týchto informácií mu vznikne oprávnenie vykonávať činnosť profesionálneho športovca ako SZČO. Okresný úrad v mieste sídla podnikania profesionálneho športovca na základe ust. § 4 ods. 7) zákona o športe v ktorom sa primerane použijú ust. § 6 ods. 4 až 9 zákona o športe zašle profesionálnemu športovcovi oprávnenie na podnikanie a informuje zainteresované orgány tj. Sociálnu poisťovňu, Zdravotnú poisťovňu a Daňový úrad.

Po úpravách v ISŠ sa údaje o podnikaní (obchodné meno a sídlo podnikania) budú priamo zadávať pri vytváraní činnosti profesionálneho športovca v SZČO v RFOŠ ISŠ.
V prípade, že profesionálny športovec je už zapísaný v RFOŠ (s iným právnym titulom ako SZČO), je potrebné mu túto činnosť najprv ukončiť a potom ako novú zadať činnosť Profesionálny športovec, právny titul SZČO.

 

Podnikanie športového odborníka prostredníctvom právnickej osoby

 V snahe o skvalitnenie informovanosti o činnosti Ministerstva cestovného ruchu a športu SR v oblasti športu je Vašou kontaktnou osobou pre informácie o činnosti športového odborníka ako podnikanie: Tomáš Kalný. Telefonické konzultácie k zápisom do registra: pondelok – piatok 8:00 – 12:00 hod.

Ak chce športový odborník (napr. tréner, inštruktor, športový masér) vykonávať svoju činnosť ako podnikanie prostredníctvom právnickej osoby (napr. vlastnej s.r.o.), je to možné nasledujúcim spôsobom:

Právnická osoba, prostredníctvom ktorej chce športový odborník vykonávať svoju činnosť, musí byť zapísaná v Obchodnom registri s nasledovnou činnosťou:
„športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“
Zápis tejto činnosti nie je podmienený žiadnym osobitným dokladom, nie je potrebné žiadne oprávnenie ani povolenie, nie je potrebné dokladovať žiadnu zodpovednú osobu ani nie je potrebný PREDCHÁDZAJÚCI zápis do registra právnických osôb v športe.

Právnická osoba sa NÁSLEDNE PO ZÁPISE do Obchodného registra povinne zapisuje do registra právnických osôb v športe (právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť v športe, je športovou organizáciou). Ak sa na výkon činnosti športového odborníka vyžaduje odborná spôsobilosť, príslušná športová organizácia je podľa § 8 ods. 7 zákona č. 440/2015 Z. z. povinná zabezpečiť vykonávanie tejto športovej činnosti odborne spôsobilou osobou (činnosť športového odborníka podľa zákona nemôže vykonávať právnická osoba, ale iba fyzická osoba). Právnická osoba ďalej povinne zapíše do registra fyzických osôb každého športového odborníka, ktorý v jej mene bude vykonávať činnosť.