Cestovný ruch v Programovom vyhlásení vlády SR 2023 – 2027

Hlavými prioritami vlády SR v oblasti cestovného ruchu je podporiť rast jeho podielu na národnom hospodárstve ako aj nastaviť udržateľné a najmä systémové financovanie infraštruktúry tohto sektora.

Krátkodobá priorita

Vláda SR vytvorí ministerstvo cestovného ruchu a športu SR s cieľom posilnenia a zefektívnenia využívania verejných zdrojov a potenciálu v cestovnom ruchu. Vytvorením samostatného rezortu zabezpečí vláda SR vyššiu mieru komplexnej podpory cestovného ruchu a športu. Prostredníctvom nástrojov štátnej politiky vytvorí podmienky pre rast športovej kultúry celej populácie obyvateľstva Slovenska, účelnú podporu a kontinuálny rozvoj mladých talentov. V oblasti cestovného ruchu významne podporí rozpoznateľnosť značky Slovensko, ako bezpečnej turistickej destinácie. Na zahraničných trhoch vytvorí priestor pre plynulý rast príjmov tohto významného sektora domáceho hospodárstva.

Vláda SR prijme Stratégiu rozvoja udržateľného cestovného ruchu 2035, ktorá určí konkrétne strategické ciele, nástroje a úlohy v cestovnom ruchu v súlade s cieľmi koncepčných dokumentov Európskej únie transformovať cestovný ruch na zelený a digitálny s dôrazom na sociálnu inklúziu.

Vláda SR zriadi Fond na podporu cestovného ruchu, ktorý bude predstavovať, podobne ako Fond na podporu športu, transparentný nástroj na dofinancovanie sektora s dôrazom na podporu udržateľnosti a zlepšovanie infraštruktúry CR.

Vláda SR zabezpečí finančný mechanizmus na podporu a zriadenie nových dopravných liniek zameraných na príjazdovú zahraničnú mobilitu,

Vláda SR vytvorí podmienky pre posilnenie všetkých foriem vzdelávania v sektore cestovného ruchu (napr. vytvorením akreditovaných kurzov pre pedagógov odborných škôl), ktorých cieľom bude rozširovanie odborných zručností v cestovnom ruchu ako aj prepojenie aktivít organizácií cestovného ruchu, stavovských organizácií a stredných odborných škôl, vrátane celoživotného vzdelávania pedagógov.

Strednodobá priorita

Vláda SR sa zameria na rozvoj kúpeľného cestovného ruchu. Na zvýšenie unikátneho potenciálu prírodných zdrojov Slovenska sa zasadí úpravou výšky poskytovaného poistného plnenia pre poskytovateľov kúpeľnej starostlivosti. Zároveň vláda SR podporí rejuvenáciu spoločnosti rozšírením kúpeľnej starostlivosti o možnosť dobrovoľných preventívnych pobytov za zvýhodnených podmienok domáceho obyvateľstva.

Cykloturistika predstavuje jeden z hlavných pilierov udržateľnej mobility.           Vláda SR vyvinie maximálne úsilie
o transformáciu cykloturistiky a to od dobudovania základnej infraštruktúry až po tvorbu komplexného produktu cestovného ruchu, ktorý bude komunikovaný marketingovými nástrojmi organizáciami cestovného ruchu a agentúry Slovakia Travel. Cieľom tejto aktivity bude podpora a zatraktívnenie turistického potenciálu jednotlivých regiónov Slovenska ako dovolenkovej destinácie ako aj zvýšenie povedomia a dostupnosti jedinečných voľnočasových a športových aktivít pre návštevníkov.

Prostredníctvom vhodných legislatívnych nástrojov zabezpečí zvyšovanie kvality poskytovania služieb v sektore cestovného ruchu. Vláda SR sa zasadí o vytvorenie moderného systému kategorizácie ubytovacích zariadení, čím vytvorí možnosti kontroly kvality poskytovaných služieb a jej zvyšovania, ich štandardizáciu a merateľnosť. Týmto bude vytvorený priestor so zreteľom na komfort a bezpečnosť klienta.

Jednou z priorít vlády SR je posilnenie všetkých foriem vidieckeho a prírodného cestovného ruchu, ktoré patria k ťažiskovým formám transformácie cestovného ruchu na Slovensku. Ich zásadný prínos spočíva okrem podpory a rozvoja športu a zdravia spoločnosti, najmä v rozvoji regiónov s nízkou hustotou obyvateľstva a zamedzení tvorby nadmerného turizmu v mestách či turisticky exponovaných destináciách. Vyvinutím maximálneho úsilia pri podpore tejto formy cestovného ruchu vytvorí vláda SR možnosti udržiavania existujúcich ako aj tvorby nových pracovných miest, čím zvýši konkurencieschopnosť našej krajiny a jej jednotlivých regiónov. Zároveň posilní aktívnu medzirezortnú spoluprácu s predpokladom využitia kultúrneho potenciálu krajiny a ochrany životného prostredia.

Dlhodobá priorita

Vláda SR zavedie digitálny nástroj eVisitor, ktorý poskytne digitalizovanú evidenciu všetkých poskytovateľov ubytovacích služieb a ubytovaných, vrátane zdieľanej ekonomiky, čím vznikne digitálna platforma dostupných informácií o týchto poskytovateľoch a ubytovaných hosťoch využívajúcich ubytovacie služby v reálnom čase. Týmto vláda SR zabezpečí efektívnejší výber priamych a nepriamych daní na úrovni samosprávy a štátu, zároveň vytvorí podmienky na kontrolu kvality poskytovaných služieb a vytvorenie komplexného zdroja dát, potrebných pre plánovanie, riadenie a tvorbu ďalších nástrojov na rozvoj cestovného ruchu.

Vláda SR sa zasadí o dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry cestovného ruchu vybudovaním resp. podporou národného kongresového centra, čím vytvorí podmienky pre rozvoj mestského a kongresového cestovného ruchu.

Prostredníctvom zriadeného Fondu na podporu cestovného ruchu (viď krátkodobá priorita) a za pomoci verejno-súkromných partnerstiev sa Vláda SR zasadí o tvorbu osobitných podmienok zameraných na budovanie turistických a voľnočasových atrakcií s cieľom zvýšenia atraktivity lokalít vo vybraných regiónoch Slovenska, prechádzajúcich ekonomickou transformáciou, ktoré majú rozvojový potenciál.