Športová infraštruktúra

Regionálna športová infraštruktúra

Základným predpokladom pre vykonávanie športových aktivít je dostupnosť kvalitnej športovej infraštruktúry. Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia infraštruktúry má za cieľ zvýšiť účasť populácie na športových aktivitách. Prostredníctvom sprístupnenia kvalitnej a modernej infraštruktúry na tréningy a športové súťaže sa dá predpokladať zvýšený záujem o šport a zlepšenie zdravého životného štýlu obyvateľstva, rozvoj komunít a sociálnu inklúziu, neodnímajúc výchovu mládeže a s tým súvisiace činnosti. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa preto snaží pre vytvorenie podmienok na komplexnú a kvalitnú ponuku pohybových, športových a iných voľnočasových programov, ktoré sa realizujú za predpokladu trvalo udržateľného modelu financovania a zodpovedajúcej lokálnej športovej infraštruktúry. Pod pojmom regionálna infraštruktúra sa rozumie infraštruktúra pre základnú športovú prípravu, prípravu talentovaných a vrcholových športovcov, amatérske športovanie, infraštruktúra určená na podmienky širokej športovej aj laickej verejnosti a v neposlednom rade aj pre prípravu športových reprezentantov a organizovanie športových podujatí.

V nadväznosti na vyššie uvedené iniciovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zákon o Fonde na podporu športu, ktorý vznikol na základe zákona č. 310/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov (Zákon. č. 323/2020 Z.z.). Fond na podporu športu je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu a rozvoj športu. Jeho hlavným poslaním je vytváranie priaznivých podmienok na rozvoj športu v Slovenskej republike. Fond poskytuje finančné prostriedky formou príspevkov na projekty podpory športu, monitoruje podporné projekty, podieľa sa na propagácii športu v Slovenskej republike, uskutočňuje vzdelávacie aktivity a metodicko-poradenskú činnosť v oblasti športu a v neposlednom rade spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a zahraničnými inštitúciami, ktoré pôsobia v oblasti športu.

Činnosť Fondu na podporu športu spočíva aj vo vyhlasovaní výziev za účelom rozvoja, či vybudovania športovej infraštruktúry v Slovenskej republike, zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry, ktorými dôjde k zlepšeniu podmienok na realizáciu športovej činnosti športovej reprezentácie Slovenskej republiky, vrcholového športu, športu mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých. Doposiaľ boli zverejnené dve výzvy a informácie o prebiehajúcich výzvach sú zverejňované na webovom sídle:

https://www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-podpory/sportova-infrastruktura

Doteraz podporené projekty regionálnej športovej infraštrukútry

Akékoľvek otázky týkajúce sa výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci výzvy môžete klásť e-mailom na ziadosti.infrastruktura@fnps.sk

Športová infraštruktúra národného významu

Športová infraštruktúra národného významu (ŠINV) sa tradične spája so športoviskami slúžiacimi potrebám vrcholového športu. Podľa §3 písm. p) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe je športová infraštruktúra národného významu definovaná ako „športová infraštruktúra spĺňajúca požiadavky medzinárodnej športovej organizácie, ktorá je určená na medzinárodnú súťaž alebo prípravu športových reprezentantov.“
Rozlišovanie športovej infraštruktúry národného významu sa realizuje v rôznych krajinách a zvykne mať niekoľko dôvodov. Ten najzásadnejší sa týka financovania. Udeľovanie štatútu ŠINV vychádza predovšetkým z potreby ministerstiev zodpovedných za šport identifikovať vybrané športové zariadenia s nárokom na zvláštne formy financovania z prostriedkov štátu, ktoré sú zvyčajne nad rámec bežnej formy podpory a systému dotácií. Týka sa to predovšetkým výstavby nových a rekonštrukcie existujúcich zariadení. V niektorých prípadoch je štátna podpora smerovaná aj do ich prevádzky. Tento typ infraštruktúry sa zvykne rozlišovať aj v snahe zabezpečiť špeciálne postavenie takýchto športovísk a zabrániť vplyvom, ktoré by mali negatívny dopad na plnenie ich účelu či viesť k ich prípadnej likvidácii. Týka sa to napríklad športovísk s historickou hodnotou, ktoré slúžia dlhodobo športovému účelu, príp. športovísk, ktoré majú pre národné športové zväzy strategický význam pre rozvoj ich športu. V neposlednom rade sa tento typ infraštruktúry definuje v snahe poskytnúť vysoko kvalitné podmienky pre šport na rôznych úrovniach s dôrazom predovšetkým na jeho súťažnú formu.

Športová infraštruktúra sa skloňuje asi najčastejšie ako jeden z najpálčivejších problémov, ktorý si vyžaduje systémové riešenie vrátane finančných zdrojov. Rozvoj športovej infraštruktúry národného významu potrebuje mať zadefinovaný aj jasný plán či stratégiu na niekoľko rokov dopredu, ktorá by určovala jasné ciele toho, čo je potrebné v najbližších rokoch vybudovať či zrekonštruovať, ako aj základné princípy, podľa ktorých by sa rozvoj športovej infraštruktúry mal riadiť. Ministerstvo školstva ,vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spoločne so Slovenským olympijským a športovým výborom, splnomocnencom vlády pre mládež a šport a Fondom na podporu športu zorganizovali v Trnave dňa 20.09.2021 konferenciu, ktorej témou bolo predstavenie návrhu zámeru na výstavbu športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2021 – 2027. V rámci stratégie ŠINV boli predstavené projekty, ktoré boli na základe dohody zainteresovaných subjektov zaradené medzi prioritné v rámci výstavby, rekonštrukcie a modernizácie športovej infraštruktúry na obdobie 7-10 rokov. Medzi tieto projekty patria:

 • Centrum rýchlostnej kanoistiky a veslovania Zemník
 • Národné strelecké centrum Trnava
 • Košická futbalová aréna
 • Národné centrá plaveckých športov
 • Rekonštrukcia zimného štadióna (Trenčín)
 • Atletický štadión (Bratislava – Petržalka)
 • Rekonštrukcia multifunkčných športových hál:
  •    rekonštrukcia zimného štadióna Ondreja Nepelu (Bratislava)
  •    rekonštrukcia Steel Arény (Košice)
 • Projekt multifunkčných hál v krajských mestách
 • Rekonštrukcia národného motokrosového centra – Sverepec
 • Národné cyklistické centrum
 • Národné gymnastické centrum
 • Rekonštrukcia Národného tenisového centra v Bratislave
 • Rekonštrukcia areálu klasického lyžovania na Štrbskom Plese
 • Rekonštrukcia Národného biatlonového centra v Osrblí
 • Národné lezecké centrum
 • Rekonštrukcia Národného stolnotenisového centra v Bratislave

Pasportizácia športovej infraštruktúry

V súčasnosti neexistuje ucelený register športovej infraštruktúry. Ministerstvo pracuje na tvorbe registra športovísk a športových zariadení, jeho dokončenie predpokladáme v roku 2023 a čas napĺňania odhadujeme na niekoľko následných rokov.

V minulosti sme vytvorili neúplný zoznam športovej infraštruktúry, ktorý  je prístupny na tomto mieste:

PASPORTIZÁCIA ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Upozornenie: Údaje vkladali subjekty dobrovoľne, ministerstvo nenesie žiadnu záruku za presnosť údajov uvedených v tomto zozname.