Financovanie športu

Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR financuje šport podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a preto nemá možnosť poskytnúť finančné prostriedky akejkoľvek fyzickej osobe, či právnickej osobe, ak táto nie je oprávnenou osobou na realizáciu niektorého zo zákonom stanoveného účelu. Znamená to, že akákoľvek žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre oblasť športu, ktorá nespĺňa zákonom alebo ministerstvom predpísané náležitosti, musí byť ministerstvom zamietnutá bez možnosti rozhodovania o nej.

Financovanie športu v roku 2024

Financovanie športu v roku 2023

Financovanie športu v roku 2022