Top tím

V snahe o skvalitnenie informovanosti o činnosti Ministerstva cestovného ruchu a športu v oblasti športu je Vašou kontaktnou osobou pre informácie o projekte Team Slovakia: Dávid Čihák

Team Slovakia je názov projektu, ktorý zastrešuje najlepších slovenských športovcov na svetovej úrovni. Týchto športovcov zaraďuje do projektu Ministerstvo cestovného a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) podľa kritérií, ktoré schvaľuje minister. Logom projektu je kamzík v slovenských farbách.


Projekt financuje ministerstvo na základe § 76 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe, podľa ktorého poskytuje každoročne príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu. Nevyhnutným predpokladom poskytnutia finančného príspevku zaradenému športovcovi je úspešná oponentúra plánu jeho športovej prípravy. Oponentúry vykonáva ministerstvo prostredníctvom komisie menovanej ministrom.

Top tím v roku 2024

Top tím v roku 2023