Vzdelávanie na získanie odbornej spôsobilosti

V snahe o skvalitnenie informovanosti o činnosti Ministerstva cestovného ruchu a športu SR v oblasti športu je Vašou kontaktnou osobou pre informácie o vzdelávaní: Dárius Siheľský

Získanie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti trénera a inštruktora

Od 1. januára 2022 sa odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti „tréner“ podľa § 83 a na výkon odbornej činnosti „inštruktor“ podľa § 84 zákona o športe získava výhradne:
a) úspešným ukončením štúdia na vysokej škole v študijnom odbore šport alebo učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov (len tréner),
b) úspešným ukončením štúdia na strednej športovej škole, alebo
c) úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu, ktorý poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou vysokej školy.

Ak osoba nadobudla odbornú spôsobilosť na výkon činnosti športového odborníka v akreditovanom vzdelávacom zariadení, ktoré získalo akreditáciu podľa § 103 ods. 1 zákona o športe, jej doklad o odbornej spôsobilosti stratil platnosť najneskôr 31. decembra 2021 a takáto osoba ak chce pokračovať vo výkone činnosti športového odborníka, musí nadobodnúť odbornú spôsobilosť jedným z vyššie uvedených spôsobov. Platnoť akreditácií subjektov, ktoré poskytovali vzdelávanie podľa dovtedajších predpisov, uplynula najneskôr 31. decembra 2021.

 

Získanie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti wellness pracovník – masérske služby

 

Najneskôr 31. decembra 2021 stratili platnosť doklady o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti „športový masér“, na ktorú poskytovali vzdelávanie akreditované vzdelávacie zariadenia fomou kurzu „klasickej a športovej masáže“, resp. obdobných kurzov. Od 1. januára 2019 je možné vykonávať masérske služby mimo zdravotníckeho zariadenia výhradne po nadobudnutí kvalifikácie „Wellness pracovník – masérske služby“. Možnosti získania tejto kvalifikácie:

 1. Osoba nadobudne čiastočnú kvalifikáciuabsolvovaním vzdelávacieho programu „wellness pracovník – masérske služby“ v niektorom z akreditovaných subjektov. Po úspešnom zložení skúšky absolvent nemôže vykonávať masérske služby vo vlastnom mene, ale napr. ako zamestnanec wellness zariadenia (pod dohľadom osoby s úplnou kvalifikáciou).
 2. Osoba nadobudne úplnú kvalifikáciuúspešným zložením (spoplatnenej) skúšky na overenie odbornej spôsobilosti. Túto skúšku v súčasnosti vykonáva iba Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava. Skúšku môže absolvovať iba osoba, ktorá
 3. a) preukáže sa dokladom o absolvovaní vzdelávacieho programu „wellness pracovník – masérske služby“ a úspešnom zložení absolventskej skúšky, alebo
  b) preukáže najmenej 5-ročnú prax v oblasti klasickej alebo športovej masáže – táto odborná prax sa preukazuje potvrdením od zamestnávateľa v oblasti klasickej alebo športovej masáže (v prípade praxe v závislej činnosti) alebo čestným vyhlásením a doložením potvrdenia zo sociálnej poisťovne (v prípade praxe ako SZČO).

Viac informácií o vykonaní skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na FTVŠ

Informácia pre žiadateľov o príspevok za zásluhy v oblasti športu

Dňa 1. januára 2020 nadobudne účinnosť zákon č. 228/2019 Z. z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon upravuje poskytovanie príspevku za zásluhy v oblasti športu (ďalej len „príspevok za zásluhy“) ako finančné ocenenie štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí ako športoví reprezentanti Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Česko-slovenskej federatívnej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej republiky alebo Slovenskej republiky v období od 28. októbra 1918 získali medailové ocenenie (zlatá medaila – 1. miesto, strieborná medaila – 2. miesto a bronzová medaila – 3. miesto) na:

 1. a) letných olympijských hrách a zimných olympijských hrách organizovaných Medzinárodným olympijským výborom,
 2. b) letných paralympijských hrách a zimných paralympijských hrách organizovaných Medzinárodným paralympijským výborom,
 3. c) šachovej olympiáde organizovanej Medzinárodnou šachovou federáciou,
 4. d) letných deaflympijských hrách a zimných deaflympijských hrách organizovaných Medzinárodným výborom športu nepočujúcich.

Ak športovec získal viacero medailových ocenení, vzniká mu nárok len na jeden príspevok za zásluhy, a to v sume prislúchajúcej najvyššiemu medailovému oceneniu. Výška príspevku za zásluhy sa určuje z priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za uplynulý kalendárny rok zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, pričom výška vyplácaného príspevku za zásluhy nadobúda platnosť nasledujúci mesiac od jej zverejnenia, a to ako:

 1. a) 1-násobok v prípade medailového ocenenia zlatou medailou,
 2. b) 0,75-násobok v prípade medailového ocenenia striebornou medailou,
 3. c) 0,6-násobok v prípade medailového ocenenia bronzovou medailou.

Podľa § 9 zákona č. 228/2019 Z. z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, môže byť poskytnutý aj jednorazový príspevok za zásluhy v oblasti športu. Nárok na tento príspevok si môže uplatniť športovec, ktorý získal zlatú medailu (1. miesto), striebornú medailu (2. miesto) alebo bronzovú medailu (3. miesto) na Hrách priateľstva – Družba 84, ktoré sa uskutočnilo ako dôsledok bojkotu letných olympijských hier v Los Angeles 1984 štátmi bývalého socialistického bloku. Výška jednorazového príspevku je 10 000 eur.

Upozorňujeme, že ak si nárok na príspevok za zásluhy a jednorazový príspevok za zásluhy uplatní športovec súbežne, bude takáto žiadosť zamietnutá. Zamietnutá bude tiež žiadosť, ak si nárok na príspevok za zásluhy uplatní športovec, ktorému už bol poskytnutý jednorazový príspevok za zásluhy. Rovnako tak bude zamietnutá žiadosť, ak si nárok na jednorazový príspevok za zásluhy uplatní športovec, ktorému už bol priznaný príspevok za zásluhy.

Žiadateľ je povinný:

 1. Vyplniť a doručiť Ministerstvu cestovnému ruchu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) vlastnoručne podpísanú Žiadosť o priznanie príspevku za zásluhy spolu s Prílohou – Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
 2. Priložiť listiny alebo iné dôkazy, ktoré preukazujú nárok na príspevok za zásluhy. Za listiny alebo iné dôkazy sa považuje fotokópia diplomu, na ktorom je uvedené získané medailové ocenenie, resp. potvrdenie príslušnej národnej športovej organizácie o získanom medailovom umiestnení (Slovenský olympijský výbor, Slovenský paralympijský výbor, Deaflympijský výbor Slovenska).
 3. Predložiť spolu so Žiadosťou o priznanie príspevku za zásluhy ministerstvu osvedčenie o štátnom občianstve SR ku dňu podania žiadosti nie staršie ako 3 mesiace, ktoré mu vydá príslušný okresný úrad v sídle kraja. Informáciu k vydaniu osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve SR nájdete tu. V prípade ak žiadateľ nepredloží predmetné osvedčenie, ministerstvo si overí štátnu príslušnosť žiadateľa v správnom konaní a požiada o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve žiadateľa v čase podania žiadosti príslušný okresný úrad v sídle kraja a konanie o priznanie za zásluhy do doby získania predmetného potvrdenia preruší, čo môže mať vplyv na predĺženie správneho konania.
 4. Žiadateľ, ktorý získal medailové ocenenie po 1. januári 1993 je povinný predložiť aj potvrdenie o štátnom občianstve SR ku dňu získania medailového ocenenia, nie staršie ako 3 mesiace, ktoré mu vydá príslušný okresný úrad v sídle kraja.

V prípade ak žiadateľ nepredloží predmetné potvrdenie, ministerstvo si overí štátnu príslušnosť žiadateľa v správnom konaní a požiada o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve žiadateľa v čase podania žiadosti príslušný okresný úrad v sídle kraja a konanie o priznanie za zásluhy do doby získania predmetného potvrdenia preruší, čo môže mať vplyv na predĺženie správneho konania.

 1. Žiadateľ, ktorý získal medailové ocenenie pred 1. januárom 1993 nepredkladá potvrdenie o štátnom občianstve ku dňu získania medailového ocenenia. Ministerstvo si overí štátnu príslušnosť žiadateľa v čase získania medailového ocenenia v správnom konaní.
 2. K žiadosti priložte číslo účtu oprávnenej osoby (oprávnená osoba = žiadateľ) v tvare IBAN, na ktorý Vám bude príspevok za zásluhy poukazovaný.

Žiadosť o priznanie príspevku za zásluhy je možné podávať najskôr od 1. januára 2020 (žiadosť doručená pre týmto termínom nebude akceptovaná) na adrese:

Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR

Sekcia športu

Nám. Slobody č. 6

811 06 Bratislava

Na obálku vľavo hore je potrebné napísať „PRÍSPEVOK ZA ZÁSLUHY“. Žiadosť je potrebné zaslať doporučenou poštou a je možné ju doručiť aj osobne v podateľni ministerstva na adrese písomného predloženia žiadosti.