Štatút ministerstva

Štatút

       Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky

Čl. 1

Základné ustanovenia

 • Štatút Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „štatút“) na základe zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov podrobnejšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ustanovuje zásady jeho činnosti, zásady jeho vnútornej organizácie a vzťahy ministerstva k iným ministerstvám, ostatným ústredným orgánom štátnej správy, ďalším orgánom a organizáciám, právnickým osobám a fyzickým osobám.
 • Pôsobnosť, úlohy, zásady činnosti a zásady vnútornej organizácie ministerstva uvedené v štatúte sú záväzné pre vydanie organizačného poriadku a riadiacich aktov ministerstva.
 • Ministerstvo je rozpočtová organizácia štátu, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet.[1])
 • Ministerstvo je právnická osoba, ktorá v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene alebo v mene štátu.
 • Ministerstvo je služobný úrad.[2])
 • Sídlom ministerstva je Bratislava.

 

Čl. 2

Pôsobnosť ministerstva

 • Pôsobnosť ministerstva ustanovuje osobitný predpis.[3])
 • V rozsahu svojej pôsobnosti ministerstvo môže zriadiť, meniť alebo zrušiť rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie1) a určiť spôsob ich financovania, ak osobitný predpis1) neustanovuje inak.

Čl. 3

Hlavné úlohy ministerstva

Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy

 1. plní úlohy v oblasti cestovného ruchu,[4])
 2. plní úlohy v oblasti rozvoja, propagácie a prezentácie produktov cestovného ruchu na Slovensku a v zahraničí,
 3. plní úlohy v oblasti športu,[5])
 4. plní úlohy v oblasti štátnej starostlivosti o športovú reprezentáciu Slovenskej republiky,
 5. určuje zásady a zodpovedá za tvorbu a realizáciu štátnej politiky v oblasti cestovného ruchu a športu,
 6. plní úlohy v oblasti propagácie a prezentácie Slovenskej republiky prostredníctvom športu a organizovania významných športových podujatí,
 7. v rozsahu svojej pôsobnosti zastupuje Slovenskú republiku v orgánoch Európskej únie a zabezpečuje úlohy, ktoré vyplývajú pre Slovenskú republiku z členstva v Európskej únii,
 8. v rozsahu svojej pôsobnosti zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných vládnych organizáciách a nadväzne zabezpečuje úlohy odborného vládneho gestora, ktoré vyplývajú pre Slovenskú republiku z jej členstva v nich; podieľa sa na spolupráci s ďalšími medzinárodnými vládnymi a mimovládnymi organizáciami v rozsahu svojej pôsobnosti,
 9. podieľa sa na príprave vládnych a rezortných medzinárodných zmlúv a dohôd, (na zabezpečenie multilaterálnej a bilaterálnej spolupráce) a na zabezpečení plnenia z nich vyplývajúcich úloh,
 10. podieľa sa na príprave a zabezpečovaní zapojenia orgánov a organizácií ministerstva do medzinárodnej spolupráce,
 11. podieľa sa na zabezpečovaní ďalšieho vzdelávania zamestnancov štátnej správy a organizácií v riadiacej pôsobnosti ministerstva v oblasti cestovného ruchu a športu,
 12. zastupuje Slovenskú republiku v konaní pred súdom v rozsahu pôsobnosti ustanovenej osobitnými predpismi,[6])
 13. zabezpečuje proces finančného riadenia verejných prostriedkov v pôsobnosti ministerstva.

Čl. 4

Ďalšie úlohy ministerstva

 • Ministerstvo plní aj ďalšie úlohy
 1. vo vzťahu k štátnemu rozpočtu,1)
 2. pri nakladaní s majetkom štátu a jeho správe,[7])
 3. vo verejnom obstarávaní,[8])
 4. na úseku kontrolnej činnosti a  vnútorného auditu,[9]) vybavovania petícií[10]) a sťažností fyzických osôb a právnických osôb,[11])
 5. na úseku obrany a bezpečnosti štátu[12]) a civilnej ochrany obyvateľstva,[13])
 6. na úseku ochrany utajovaných skutočností,[14])
 7. na úseku kybernetickej bezpečnosti štátu,[15])
 8. pri sprístupňovaní informácií,[16])
 9. súvisiace s oznamovaním protispoločenskej činnosti,[17])
 10. na úseku informačných technológií verejnej správy,[18])
 11. v oblasti elektronickej podoby výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci,[19])
 12. na úseku medzinárodných vzťahov vrátane záležitostí Európskej únie,[20])
 13. pri príprave návrhov zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,[21])
 14. ustanovené zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a uzneseniami vlády Slovenskej republiky.
 • Ministerstvo zabezpečuje plnenie úloh, ktoré mu vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov,2) z pracovnoprávnych vzťahov a z právnych vzťahov pri výkone práce vo verejnom záujme.[22])
 • Podrobnejšie vymedzenie úloh uvedených v odsekoch 1 a 2 a čl. 3 ustanovuje organizačný poriadok ministerstva.

 

Čl. 5

Zásady vnútornej činnosti a zásady riadenia ministerstva

 • Ministerstvo riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
 • Ministra v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny tajomník. Minister môže poveriť aj v iných prípadoch štátneho tajomníka, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Štátneho tajomníka vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra. Na ministerstve pôsobia dvaja štátni tajomníci, jeden štátny tajomník pre oblasť cestovného ruchu a druhý štátny tajomník pre oblasť športu, ktorí vo svojich oblastiach zastupujú ministra. Minister určí, v ktorých ďalších prípadoch a v akom poradí ho štátni tajomníci zastupujú.[23])
 • Úlohy spojené s organizačným a technickým zabezpečením činností ministerstva zabezpečuje generálny tajomník služobného úradu. Generálny tajomník služobného úradu je služobne najvyšším vedúcim štátnym zamestnancom v služobnom úrade; to neplatí vo vzťahu k vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii.[24]) Generálny tajomník služobného úradu je oprávnený konať vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov. Generálneho tajomníka služobného úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra.
 • Na ministerstve sú tieto stupne riadenia
 1. minister,
 2. štátny tajomník a generálny tajomník služobného úradu,
 3. generálny riaditeľ sekcie,
 4. riaditeľ odboru,
 5. vedúci oddelenia.

 

Čl. 6

Organizačné členenie ministerstva

 

 • Ministerstvo sa organizačne člení na sekcie. Sekcia sa člení na odbory a odbor sa môže členiť na oddelenia. Minister môže zriadiť samostatný odbor, samostatné oddelenie, prípadne iný špecializovaný organizačný útvar ministerstva. Súčasťou organizačnej štruktúry ministerstva sú aj kancelária ministra, kancelárie štátnych tajomníkov a kancelária generálneho tajomníka služobného úradu.
 • Sekcia je základným organizačným stupňom riadenia a rozhodovania a nositeľom úloh ministerstva podľa vymedzených okruhov činností.
 • Organizačný útvar ministerstva riadi vedúci zamestnanec ministerstva. Sekciu riadi generálny riaditeľ sekcie, odbor riadi riaditeľ odboru a oddelenie riadi vedúci oddelenia. Kanceláriu ministra riadi generálny riaditeľ. Ak minister zriadi iný špecializovaný organizačný útvar ministerstva, môže určiť iný stupeň riadenia, ako je uvedený v čl. 5 ods. 4.
 • Vnútornú organizačnú štruktúru ministerstva, rozsah pôsobnosti organizačných útvarov, vzájomné vzťahy organizačných útvarov, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich zamestnancov ministerstva upravuje organizačný poriadok ministerstva, ktorý vydáva minister.
 • Práva a povinnosti zamestnancov ministerstva ustanovené osobitnými predpismi, bližšie určuje služobný poriadok ministerstva a pracovný poriadok ministerstva.

 

Čl. 7

Činnosť ministerstva

 

 • Ministerstvo sa pri plnení úloh riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, právne záväznými aktmi Európskej únie, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, uzneseniami vlády Slovenskej republiky, organizačným poriadkom ministerstva, internými riadiacimi aktmi ministerstva, služobnými predpismi ministerstva, Plánom hlavných úloh ministerstva, ktorý nadväzuje na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, Plánom práce vlády Slovenskej republiky a Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky. Na plnenie úloh ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky, vydáva ministerstvo v súlade s týmto štatútom organizačný poriadok ministerstva, pracovný poriadok ministerstva, služobný poriadok ministerstva, služobné predpisy ministerstva a ďalšie interné riadiace akty ministerstva.
 • Ministerstvo využíva podnety a skúsenosti orgánov verejnej moci, ako aj podnety verejnosti, poznatky vedeckých inštitúcií, výskumných pracovísk, stavovských a profesijných organizácií a zapája ich najmä do práce na riešení otázok koncepčnej povahy a legislatívnej povahy.
 • Na zabezpečenie plnenia koncepčných, strategických a iných určených úloh ministerstva zásadného charakteru zriaďuje minister stále poradné orgány ministra, ktorými sú porada vedenia ministerstva alebo operatívna porada ministra. Minister si podľa potreby môže zriadiť expertné poradné orgány ministra, koordinačné skupiny, riadiace výbory a rady projektov, komisie a pracovné skupiny, ktoré prerokúvajú dôležité otázky súvisiace s činnosťou ministerstva.

 

Čl. 8

Vzťahy ministerstva k iným ministerstvám, ostatným ústredným orgánom štátnej správy a ďalším orgánom a organizáciám

Ministerstvo pri plnení svojich úloh v rozsahu svojej pôsobnosti

 1. spolupracuje s inými ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi miestnej štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, orgánmi Európskej únie, medzinárodnými organizáciami a ďalšími orgánmi a organizáciami v súlade s osobitným predpisom,[25]) inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a dohodami, ktoré má s nimi uzatvorené, najmä pri príprave medzinárodných zmlúv a plnení záväzkov z nich vyplývajúcich, pri vytváraní podmienok na spoločný postup a na koordinovaný postup vo veciach spoločného záujmu a pri riadení a implementácii operačných programov spolufinancovaných z Európskych fondov,
 2. spolupracuje s neštátnymi samosprávnymi inštitúciami zriadenými zákonom, príslušnými odborovými orgánmi, ďalšími samosprávnymi organizáciami, združeniami zamestnávateľov a zamestnancov, občianskymi a inými združeniami, profesijnými, záujmovými a stavovskými organizáciami,
 3. koordinuje činnosť vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov toho služobného úradu, ku ktorému vykonáva zriaďovateľskú činnosť podľa osobitného predpisu,[26])
 4. riadi a usmerňuje rozpočtové a príspevkové organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, zabezpečuje výkon práv a povinností akcionára v obchodných spoločnostiach, v ktorých má štát v zastúpení ministerstvom majetkový podiel,
 5. koná v mene štátu vo veci náhrady škody, ktorá vznikla pri výkone verejnej moci v oblasti štátnej správy,[27])
 6. schvaľuje nakladanie s majetkom štátu podľa osobitných predpisov.7)

 

Čl. 9

Záverečné ustanovenie

 

Zmenu štatútu schvaľuje vláda Slovenskej republiky, ak dôjde k zásadným zmenám pôsobnosti alebo úloh ministerstva zmenou všeobecne záväzných právnych predpisov alebo uznesením vlády Slovenskej republiky, alebo ak dôjde k iným zmenám, na základe ktorých ministerstvo plní svoje úlohy.

 

Čl. 10

Účinnosť

 

Tento štatút schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 119 z 28.02.2024 a nadobúda účinnosť 1. marca 2024.

[1])  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[2])  § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 470/2019 Z. z.

[3])  § 20 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 7/2024 Z. z.

[4])  Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.

[5])   Napríklad zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 228/2019 Z. z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení zákona č. 7/2024 Z. z. , zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[6])   Napríklad zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č.

162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.

[7])  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

[8])  Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[9])   Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z o kontrole v štátnej správe v znení

neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov.

[10]) Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

[11])  Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

[12])  Napríklad  ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení neskorších predpisov.

[13])  § 9 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

[14]) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[15]) § 4 písm. c) zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[16]) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

[17]) Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 189/2023 Z. z.

[18]) Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[19]) Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

[20]) § 35 ods. 4 zákona č. 575/2001 Z. z.

[21]) § 37 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení zákona č. 187/2021 Z. z,

[22])  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

[23]) § 4 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[24])  § 17 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení zákona č. 470/2019 Z. z..

[25])  Zákon č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[26]) § 21 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z.

[27]) § 4 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú  pri výkone verejnej

moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.