O nás

Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky vzniklo s jasným cieľom zlepšiť súčasný stav cestovného ruchu a športu na Slovensku. Naše hlavné poslanie je priniesť viac finančných prostriedkov do týchto oblastí, zvýšiť ich úroveň, zaviesť systematický prístup k financovaniu a zvýšiť príjmy z cestovného ruchu a športu do štátneho rozpočtu.

Máme jasnú predstavu a stratégiu, ako tieto ciele dosiahnuť. Naše kľúčové témy sú:

 • Systém riadenia: Efektívne a transparentné riadenie vo všetkých oblastiach.
 • Digitalizácia a inovácie: Využitie moderných technológií na zber dát a manažovanie aktivít. Prinášanie inovácii, ktoré zvýšia efektivitu a umožnia ďalší rozvoj.
 • Udržateľnosť: Dlhodobý rozvoj a ochrana prírodných zdrojov, ale tiež ekonomická udržateľnosť projektov.
 • Synergie cestovného ruchu a športu: Prepojenie týchto dvoch oblastí pre maximálny efekt.
 • Dáta a analytický prístup: Využitie dát pre manažovanie a rozhodovanie.

Cestovný ruch

V oblasti cestovného ruchu sa sústredíme na nasledovné témy:

 • Identita a značka Slovenska: Nastavenie identity značky krajiny, manažovanie značky Slovensko a jej propagácia.
 • Zahraničný turizmus: Zmena pomeru zahraničných a domácich turistov na 60/40.
 • Fond na podporu CR: Podpora projektov miest a malých podnikateľov na zlepšenie infraštruktúry.
 • Vzdelávanie a zamestnanosť: Zvýšenie záujmu o prácu v gastronómii a hotelierstve.
 • Kúpeľníctvo: Využitie prírodných zdrojov a rozvoj tejto oblasti.
 • eVisitor: Zber a transparentné využitie dát pre rozhodovanie a manažment.

Šport

V oblasti športu sa sústredíme na nasledovné témy:

 • Financovanie športu: Zabezpečenie viac finančných prostriedkov a systematické prideľovanie.
 • Športová infraštruktúra: Postupná náprava zanedbanej infraštruktúry.
 • Vzdelávanie: Rozvoj talentov a systematická práca s mládežou, zlepšenie kvality trénerov a odborníkov.
 • Šport pre všetkých: Podpora rekreačného športu.
 • Vrcholové športové podujatia: Organizácia podujatí, ktoré propagujú Slovensko a prispievajú do rozpočtu.
 • Inklúzia v športe: Vytváranie podmienok pre športovanie pre všetkých.

Strategické piliere Ministerstva nájdete aj tu:

Sme odhodlaní pracovať na zlepšení oboch oblastí a veríme, že naše úsilie prinesie pozitívne výsledky pre celú krajinu.