Antidopingová problematika

V snahe o skvalitnenie informovanosti o činnosti Ministerstva cestovného ruchu a športu v oblasti športu je Vašou kontaktnou osobou pre informácie o antidopingovej problematike: Peter Ivanovič

Štatút Komisie pre konanie vo veci dopingu na prvom stupni a

Komisie pre konanie vo veci dopingu na druhom stupni

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vydáva podľa § 92 ods. 13 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) tento štatút:

Článok 1

Úvodné ustanovenia

Tento štatút upravuje podrobnosti o organizácii a činnosti Komisie pre konanie vo veci dopingu na prvom stupni a Komisie pre konanie vo veci dopingu na druhom stupni.

Článok 2

Úlohy Komisií

(1) Komisia pre konanie vo veci dopingu na prvom stupni prejednáva doping podľa pravidiel agentúry prijatých podľa § 87 ods. 1 zákona o športe pri dodržiavaní zásad spravodlivého procesu na základe podania fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo z vlastného podnetu.

(2) Komisia pre konanie vo veci dopingu na druhom stupni preskúmava v rámci konania začatého na základe opravného prostriedku podaného podľa § 93 ods. 12 zákona o športe rozhodnutia Komisie pre konanie vo veci dopingu na prvom stupni.

(3) Komisia pre konanie vo veci dopingu na druhom stupni koná, aj ak ide o preskúmanie

 1. a) nezastihnutia na testovanie alebo neposkytnutia informácií o mieste pobytu športovca,
 2. b) zamietnutia žiadosti o udelenie terapeutickej výnimky,
 3. c) dočasného pozastavenia činnosti alebo
 4. d) trov konania vo veci dopingu na prvom stupni.

(4) Na činnosť Komisie pre konanie vo veci dopingu na prvom stupni a Komisie pre konanie vo veci dopingu na druhom stupni sa vzťahujú ustanovenia čl. 3 až 14, ak činnosť príslušnej komisie nie je upravená osobitne.

Článok 3

Tajomník komisie

(1) Komisia má tajomníka, ktorým je zamestnanec ministerstva.

(2) Tajomníka Komisie vymenúva a odvoláva predseda komisie na návrh generálneho riaditeľa sekcie ministerstva, v ktorej pôsobnosti je šport.

(3) Tajomník komisie nie je členom komisie.

(4) Tajomníkom Komisie pre konanie vo veci dopingu na prvom stupni a tajomníkom Komisie pre konanie vo veci dopingu na druhom stupni môže byť tá istá osoba.

(5) Tajomník komisie zabezpečuje administratívne a organizačné činnosti komisie a zúčastňuje sa rokovania komisie.

 

Článok 4

Účasť na konaní vo veci dopingu

(1) Komisia písomne upovedomí Antidopingovú agentúru Slovenskej republiky (ďalej len „agentúra“) o konaní vo veci dopingu v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr však 14 dní pred rokovaním Komisie, a vyzve ju, aby navrhla svojho zástupcu podľa § 93 ods. 4 zákona o športe. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

(2) Komisia je oprávnená na prejednanie veci prizývať pozorovateľov, ktorými sú aj iné osoby ako je zástupca agentúry, najmä

 1. a) zástupcu Svetovej antidopingovej organizácie,
 2. b) zástupcu medzinárodnej športovej organizácie,
 3. c) zástupcu národného športového zväzu, ak sa ho konanie vo veci dopingu týka, najmä z dôvodu príslušnosti účastníka konania alebo z dôvodu, že je organizátorom príslušnej súťaže,
 4. d) zástupcu Slovenského olympijského a športového výboru, Slovenského paralympijského výboru, Deaflympijského výboru Slovenska, Medzinárodného olympijského výboru alebo Medzinárodného paralympijského výboru, ak je organizátorom súťaže.

(3) Zástupca agentúry a osoby podľa odseku 2 písm. a) a b) sú oprávnení vystupovať v konaní vo veci dopingu v rozsahu podľa pravidiel agentúry prijatých podľa § 87 ods. 1 zákona o športe alebo pravidiel Svetového antidopingového programu. Zástupca agentúry a zástupca Svetovej antidopingovej agentúry majú právo na informácie o všetkých konaniach vo veciach dopingu. Zástupca medzinárodnej športovej organizácie má právo na informácie o konaniach vo veciach dopingu, ktoré sa týkajú športu v jej pôsobnosti.

(4) Komisia osobám podľa odseku 2 umožní nahliadať do spisov a vyhotovovať si kópie a výpisy z nich na ich vlastné náklady.

(5) Právnické osoby uvedené v odseku 2 písm. c) a d) sú oprávnené navrhnúť Komisii ich zástupcu ako pozorovateľa do piatich dní odo dňa začatia konania vo veci dopingu. Táto právnická osoba v žiadosti uvedie dôvod, pre ktorý má byť jeho zástupca pozorovateľom v príslušnej veci. Komisia žiadosť vyhodnotí a rozhodne, či žiadosti vyhovie alebo či ju zamietne; proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

(6) Pozorovateľ je povinný a preukázať svoju totožnosť pred začiatkom rokovania Komisie.

(7) Ak rozhodnutie Komisie závisí od posúdenia skutočností, na objasnenie ktorých sa pre ich zložitosť vyžaduje prizvanie ďalších osôb, najmä znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, Komisia ju prizve uznesením na vlastné náklady.

Článok 5

Práva a povinnosti účastníka konania

(1) Účastník konania má právo na zastúpenie v konaní vo veci dopingu. Zástupca účastníka konania sa preukazuje písomným splnomocnením podpísaným účastníkom konania. Ak účastník konania nepodpíše splnomocnenie v prítomnosti člena Komisie, vyžaduje sa úradné overenie podpisu.

(2) Účastník konania je oprávnený písomne sa vzdať prejednania veci na rokovaní Komisie.

(3) Účastníkovi konania poskytne Komisia primeranú lehotu na prípravu na konanie vo veci dopingu a predloženie písomného vyjadrenia k prejednávanej veci, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia uznesenia o začatí konania vo veci dopingu.

(4) Účastník konania a jeho zástupca majú právo na úplné informácie o stave konania vo veci dopingu. Účastník konania a jeho zástupca môžu počas celého konania vo veci dopingu nahliadať do spisu. Účastník konania je oprávnený vyhotovovať si na vlastné náklady zo spisu kópie alebo výpisy.

(5) Účastník konania má právo navrhovať dôkazy k prejednávanej veci bez ohľadu na ich obsah alebo formu. Ak účastník konania navrhne výsluch svedka, zabezpečí jeho účasť na konaní vo veci dopingu alebo predloží písomné vyhotovenie svedeckej výpovede s úradne osvedčeným podpisom svedka.

(6) Účastník konania znáša všetky náklady svojho zastúpenia vrátane nákladov na znalca, tlmočníka, prekladateľa, svedka a ďalších osôb, ktoré boli na žiadosť účastníka konania predvolané alebo inak využité, ak nejde o osobu ustanovenú podľa čl. 4 ods. 7.

(7) Ak má účastník konania zástupcu, písomnosti sa doručujú len zástupcovi. Ak účastník konania nemá zástupcu a neuviedol adresu na doručovanie písomností, písomnosť sa doručuje podľa predpisov občianskeho práva.

Článok 6

Dokazovanie

(1) Dôkazom môže byť všetko, čo môže prispieť k náležitému objasneniu veci a čo sa získalo zákonným spôsobom z dôkazných prostriedkov.

(2) Komisia môže rozhodnúť, že doping sa považuje za preukázaný, aj ak účastník konania

 1. a) odmietne dostaviť sa na rokovanie Komisie alebo
 2. b) nepredloží písomné vyjadrenie podľa čl. 5 ods. 3, v ktorom uvedie odôvodnený nesúhlas s tvrdením o porušení antidopingového pravidla.

(3) Komisia rozhoduje, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná. Komisia môže dôkaz vykonať aj bez návrhu, najmä ak činnosť Komisie, verejné registre alebo verejné zoznamy nasvedčujú, že skutkové tvrdenia účastníkov konania sú v rozpore so skutočnosťou.

(4) Komisia môže aj bez návrhu vykonať dôkazy na zistenie, či sú splnené procesné podmienky, či navrhované rozhodnutie bude vykonateľné, a na zistenie cudzieho práva.

(5) Komisia vykonáva dôkazy spravidla na rokovaní Komisie. Komisia vykonáva dôkazy mimo rokovania Komisie, ak je to možné a účelné. Účastník konania a pozorovateľ majú právo byť prítomní na vykonávanom dokazovaní. Vykonanie dôkazu mimo rokovania Komisie oznamuje Komisia týmto osobám najmenej päť dní vopred. O výsledkoch dokazovania, ak nebolo nariadené rokovanie Komisie, oboznámi Komisia osoby podľa tohto bodu písomne, inak na najbližšom rokovaní Komisie.

 

 

Článok 7

Konflikt záujmov

(1) Pri výkone funkcie sú všetci členovia Komisie povinní vykonávať svoju funkciu nestranne a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Členovia Komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli počas výkonu svojej funkcie najmä o dôverných informáciách, ktorých rozsah, obsah, spôsob ochrany ako aj podmienky použitia sú súčasťou vyhlásenia o konflikte záujmov a o dôvernosti informácií, ktorého vzor je uvedený v prílohe.

(2) Vo veciach konfliktu záujmov členov Komisie rozhoduje Komisia do 14 dní odo dňa oboznámenia sa s dôvodmi možného konfliktu záujmov.

(3) Konflikt záujmov člena Komisie podľa odsekov 4 a 5 je možné namietať do siedmich dní po tom, ako bolo oznámené začatie konania vo veci dopingu. Ak už bolo začaté konanie vo veci dopingu, konflikt záujmov člena Komisie je možné namietať do siedmich dní po tom, ako sa osoba o možnom konflikte záujmov dozvedela; osoba namietajúca konflikt záujmov člena Komisie uvedie dôvod, pre ktorý sa o možnom konflikte záujmov dozvedela až po začatí konania vo veci dopingu.

(4) Konflikt záujmov člena Komisie hrozí, ak so zreteľom na pomer člena Komisie k veci alebo k účastníkovi konania možno mať odôvodnenú pochybnosť o nestrannom a objektívnom posúdení prejednávanej veci.

(5) Konflikt záujmov člena Komisie existuje vždy, ak člen Komisie

 1. a) vykonáva činnosť alebo pôsobí v rovnakom športe ako účastník konania,
 2. b) je blízkou osobou účastníka konania alebo
 3. c) je v právnom vzťahu k účastníkovi konania.

(6) Proti rozhodnutiu Komisie vo veciach konfliktu záujmov jej členov nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.

(7) Vzor vyhlásenia o konflikte záujmov a o dôvernosti informácií je uvedený v prílohe.

 

Článok 8

Začatie konania vo veci dopingu

(1) Konanie vo veci dopingu sa začína na základe uznesenia o začatí konania vo veci dopingu vydaného na základe úplného podania. Každé podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu.

(2) Podanie sa doručuje ministerstvu spôsobom podľa § 99 ods. 3 zákona o športe.

(3) Podanie musí byť odôvodnené. Podanie musí obsahovať najmä informácie o tom, kto ho robí, voči komu smeruje a podpis osoby, ktorá podanie uskutočňuje. Súčasťou podania sú údaje o osobe, voči ktorej podanie smeruje a informácia o porušení antidopingového pravidla v rozsahu

 1. a) meno a priezvisko,
 2. b) dátum narodenia,
 3. c) kontaktné údaje (adresa trvalého pobytu, adresa iného pobytu, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a podobne),
 4. d) označenie športu,
 5. e) označenie príslušného národného športového zväzu, ak má osoba podozrivá z porušenia antidopingového pravidla príslušnosť k národnému športovému zväzu, a
 6. f) pravdivé a úplné opísanie rozhodujúcich skutočností zakladajúcich podozrenie z porušenia antidopingového pravidla vrátane všetkých dostupných informácií, údajov a dôkazov týkajúcich sa údajného porušenia antidopingového pravidla; opísanie rozhodujúcich skutočností možno nahradiť odkazom na označené dôkazy.

(4) Ak podanie nie je úplné, Komisia ho vráti osobe, ktorá podanie uskutočnila, a uvedie jeho nedostatky, pokyny na ich odstránenie a lehotu na ich odstránenie, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní. Ak podanie uskutočnila agentúra, Komisia ju poučí, že ak nedostatky v určenej lehote neodstráni, nebude na podanie prihliadať. Ak podanie neuskutočnila agentúra, začne ho preskúmavať v rozsahu údajov, ktoré sú v podaní uvedené, a informácií známych z vlastnej činnosti Komisie.

(5) Ak je podanie úplné, Komisia do siedmich dní od zistenia úplnosti podania začne konanie vo veci dopingu.

(6) Ak Komisia zistí, že nie je príslušná na prejednanie veci, bezodkladne postúpi podanie príslušnému orgánu bez rozhodnutia a upovedomí o tom osobu, ktorá podanie uskutočnila.

(7) Uznesenie o začatí konania vo veci dopingu Komisia doručuje účastníkovi konania, príslušnému národnému športovému zväzu a agentúre. O začatí konania vo veci dopingu Komisia informuje právnické osoby uvedené v čl. 4 ods. 2 písm. a), b) a d) a iné osoby, ktorých sa rozhodnutie môže týkať.

(8) V uznesení o začatí konania vo veci dopingu určí Komisia lehotu, v ktorej sa má účastník konania písomne vyjadriť k začatiu konania vo veci dopingu a dôvodom, pre ktoré je konanie vo veci dopingu vedené. Účastník konania sa najmä vyjadrí, či trvá na osobnej účasti na rokovaní Komisie alebo sa tohto práva vzdáva. Ak sa účastník konania vzdá osobnej účasti na rokovaní Komisie alebo ak sa k osobnej účasti nevyjadrí, rokovanie Komisie sa uskutoční bez jeho účasti a ak sú splnené podmienky podľa čl. 9 ods. 1, konanie vo veci dopingu sa uskutoční v písomnej forme.

(9) Komisia môže uznesením rozhodnúť o spojení samostatných konaní vo veci dopingu do jedného konania, ak boli začaté na základe jedného podania alebo je ich spojenie inak účelné. Komisia môže odčleniť časť už vedeného konania vo veci dopingu na samostatné konanie, ak je to odôvodnené a účelné.

Článok 9

Písomné konanie vo veci dopingu

(1) Ak má Komisia všetky podstatné informácie v písomnej forme alebo ich možno získať v písomnej forme a účastník konania sa písomne vzdá svojho práva na osobnú účasť na rokovaní Komisie, Komisia môže uznesením rozhodnúť, že konanie vo veci dopingu bude viesť výlučne alebo čiastočne v písomnej forme a rozhodnutie vo veci samej prijme bez osobného vypočutia účastníkov konania. Na písomné konanie sa primerane použijú ustanovenia upravujúce priebeh konania podľa tohto Štatútu.

(2) Písomnú formu konania vo veci dopingu je možné viesť aj vo vzťahu k časti konania vo veci dopingu, kde nie je potrebná osobná účasť účastníka konania alebo inej osoby, ktorá nie je členom Komisie, najmä ak ide o rozhodovaciu činnosť Komisie uskutočnenú uznesením.

(3) Počas písomného konania vo veci samej má účastník konania a agentúra právo požiadať o vyjadrenie až do vynesenia rozhodnutia vo veci samej aj bez uvedenia dôvodu.

(4) Uznesenie o písomnej forme konania vo veci dopingu alebo jeho časti sa doručuje všetkým osobám, ktorým sa doručuje rozhodnutie vo veci samej.

 

Článok 10

Dočasné pozastavenie činnosti

(1) Uznesenie o dočasnom pozastavení činnosti sa spravidla doručuje účastníkovi konania spolu s uznesením o začatí konania vo veci dopingu.

(2) Účastník konania má právo do siedmich dní odo dňa dočasného pozastavenia činnosti Komisiu písomne požiadať o predbežné prerokovanie alebo predložiť písomné vyhlásenie, ktoré sa považuje za vyjadrenie účastníka konania v rámci predbežného prerokovania.

(3) Písomné vyhlásenie účastníka konania podľa odseku 2 je možné, len ak účastníkovi konania hrozí z dôvodu dočasného pozastavenia činnosti neúčasť na súťaži alebo sa predbežného prerokovania nemôže zúčastniť z dôvodu, ktorého oprávnenosť posúdi Komisia.

(4) Rokovanie Komisie začne najneskôr v deň uplynutia lehoty dočasného pozastavenia činnosti, len ak by uplynutie lehoty dočasného pozastavenia činnosti bolo spôsobené žiadosťou účastníka konania o zmenu termínu rokovania Komisie.

Článok 11

Predvolanie na rokovanie Komisie

(1) Predseda Komisie určí termín rokovania Komisie pre každé konanie vo veci dopingu, a tento termín sa oznamuje všetkým osobám, ktorým sa doručuje uznesenie o začatí konania vo veci dopingu. Účastník konania a agentúra majú právo odôvodnene požiadať o zmenu termínu rokovania Komisie; Komisia uznesením vyhovie žiadosti, ak dôvody vyhodnotí ako opodstatnené.

(2) V predvolaní na rokovanie Komisia účastníka konania súčasne upovedomí o jeho povinnosti znášať trovy konania vo veci dopingu vzniknuté v súvislosti s výsluchom ním navrhnutých osôb okrem osôb navrhnutých na vypočutie inou osobou ako účastníkom konania, najmä agentúrou.

(3) Predvolanie sa doručuje najmenej 14 dní pred rokovaním Komisie. Inak je rokovanie Komisie možné uskutočniť v určenom termíne len so súhlasom účastníka konania. Ak účastník konania s rokovaním Komisie v určenom termíne nesúhlasí, Komisia doručí predvolanie na rokovanie Komisie opätovne tak, aby lehota bola zachovaná.

Článok 12

Priebeh rokovania Komisie

(1) Rokovanie Komisie vedie predseda Komisie alebo ním určená osoba. Na začiatku rokovania Komisie sa overí, či je Komisia uznášaniaschopná.

(2) Predseda Komisie zodpovedá za priebeh rokovania Komisie. Osobu, ktorá napriek predchádzajúcej výzve predsedu Komisie opakovane narušuje plynulosť rokovania Komisie, môže predseda Komisie vykázať.

(3) Po začatí rokovania Komisie predseda Komisie alebo ním poverená osoba uvedie skutkový stav, pre ktorý je vedené konanie vo veci dopingu. Ak Komisia zistí, že sa účastník konania nezúčastní

rokovania Komisie bez primeraného dôvodu, Komisia rozhodne vo veci samej bez pokračovania rokovania.

(4) Po uvedení skutkového stavu má účastník konania právo vyjadriť sa. Po vyjadrení účastníka konania alebo ak sa účastník konania úvodného vyjadrenia vzdá, Komisia uskutoční jeho výsluch.

(5) Po výsluchu účastníka konania nasleduje vykonávanie ďalších navrhnutých dôkazov, najmä výsluchy ďalších osôb, pričom účastník konania je oprávnený týmto osobám klásť otázky.

(6) Účastník konania sa môže vyjadriť v rámci rokovania Komisie alebo aj kedykoľvek po ňom až do vynesenia rozhodnutia vo veci samej ku všetkým skutočnostiam a vykonaným dôkazom.

(7) Komisia môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť účastníka konania alebo osoby oprávnenej zúčastniť sa rokovania Komisie rozhodnúť, že rokovanie Komisie sa odročí a bude pokračovať v iný deň. Rokovanie Komisie sa odročí najmä ak je zrejmé, že vykonaný dôkaz, zistené skutočnosti alebo iné okolnosti neumožňujú v príslušný deň v rokovaní Komisie pokračovať.

(8) Po vykonaní všetkých navrhnutých dôkazov, o ktorých Komisia rozhodla, že ich vykonanie je podstatné pre rozhodnutie vo veci samej, predseda Komisie uznesením vyhlási dokazovanie za skončené. Ak účastník konania alebo osoba oprávnená zúčastniť sa rokovania Komisie je toho názoru, že pre uspokojivé objasnenie všetkých skutočností podstatných pre rozhodnutie vo veci samej je potrebné vykonať ďalšie dôkazy, bez zbytočného odkladu to oznámi Komisii po tom, ako bolo dokazovanie vyhlásené za skončené a súčasne uvedie dôkaz, ktorý navrhuje vykonať a čo jeho vykonaním sleduje.

(9) O pokračovaní v dokazovaní a pripustení vykonania navrhovaného dôkazu podľa odseku 8 rozhoduje Komisia uznesením.

(10) Po tom, ako Komisia vyhlási dokazovanie za skončené, nasleduje záverečná reč zástupcu agentúry a následne účastníka konania.

(11) Rokovanie Komisie možno uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti vrátane hlasovania, ak to technické podmienky umožňujú. Rokovanie Komisie sa považuje za verejné aj vtedy, ak Komisia zabezpečí jeho verejný priamy prenos. Ak sa konanie vo veci dopingu uskutočňuje písomne, verejnosť je zachovaná tým, že záznamy a zápisnice z rokovania Komisie, uznesenia a rozhodnutia Komisie a iné výstupy z jej rokovaní sú zverejnené na webovej stránke Komisie.

Článok 13

Zápisnice a záznamy z rokovania Komisie

(1) Z každého rokovania Komisie sa vyhotoví zápisnica s uvedením mien prítomných členov Komisie, účastníka konania a jeho zástupcu, zástupcu agentúry a pozorovateľov.

(2) Zápisnicu z rokovania Komisie vyhotoví tajomník Komisie do troch dní odo dňa rokovania Komisie a po jej odsúhlasení predsedom Komisie ju doručí osobám uvedeným v odseku 1 a zverejní ju na webovej stránke Komisie.

(3) Na rokovaní Komisie možno použiť zariadenie na záznam zvuku. Pred použitím takého zariadenia Komisia upozorní prítomné osoby o jeho použití, pričom vyhotovený prepis hlasového záznamu predloží Komisia osobám uvedeným v odseku 1 prítomným na rokovaní Komisie na podpis spolu s príslušným súhlasom s použitím hlasového záznamu.

(4) Ak osoba, ktorej hlas má byť v rámci rokovania Komisie prostredníctvom zariadenia na záznam zvuku zachytený, s takouto formou tvorby záznamu nesúhlasí, Komisia príjme opatrenia, aby zariadenie bolo počas prejavu príslušnej osoby vypnuté a záznam z jej vyjadrenia vyhotoví inak.

 

Článok 14

Rozhodovanie Komisie

(1) Komisia rozhoduje formou

 1. a) rozhodnutia, ak rozhoduje vo veci samej, a
 2. b) uznesenia, ak nerozhoduje vo veci samej.

(2) Komisia po skončení dokazovania a záverečných rečiach uskutoční neverejnú záverečnú poradu, v rámci ktorej vyhodnotí predchádzajúci priebeh konania vo veci dopingu, zistenia, vykonané dôkazy a ďalšie výstupy.

(3) Ak je konanie vo veci dopingu obzvlášť zložité alebo z iných závažných dôvodov, predseda Komisie je oprávnený rokovanie Komisie odročiť a vytýčiť nový termín rokovania Komisie, v rámci ktorého Komisia rozhodne vo veci samej.

(4) Komisia je uznášaniaschopná, ak sa jej rokovania zúčastnia všetci členovia.

(5) V odôvodnených prípadoch možno na základe rozhodnutia predsedu Komisie hlasovať elektronicky. Pri elektronickom hlasovaní predseda Komisie alebo ním poverený člen Komisie elektronicky zašle členom Komisie potrebné podklady. Členovia Komisie svoje vyjadrenia zasielajú na adresu elektronickej pošty a v lehote, ktoré určí predseda Komisie. Ak sa člen Komisie v určenej lehote nevyjadrí, považuje sa to za jeho súhlas s návrhom.

(6) Rozhodnutie Komisie podpisuje predseda Komisie alebo ním poverený člen Komisie . Člen Komisie, ktorý nesúhlasí s rozhodnutím Komisie alebo s jeho časťou, môže svoje odlišné stanovisko predložiť Komisii, ktorá ho následne pripojí k rozhodnutiu.

(7) Písomné vyhotovenie rozhodnutia vyhotoví tajomník Komisie a Komisia ho vydá v lehote 14 dní od vyhlásenia rozhodnutia a zároveň ho doručí účastníkovi konania a osobám, ktoré majú právo podať opravný prostriedok. Rozhodnutie Komisie, ktoré sa doručuje zahraničným subjektom oprávneným na podanie odvolania, ktoré neovládajú slovenský jazyk, sa vyhotovuje v anglickom jazyku .

(8) Konanie vo veci dopingu musí byť ukončené do šiestich mesiacov od vydania uznesenia o začatí konania vo veci dopingu. Ak je omeškanie lehoty spôsobené účastníkom konania, lehotu podľa predchádzajúcej vety je Komisia oprávnená uznesením predĺžiť, a to aj opakovane. Pri predĺžení lehoty začínajú lehoty plynúť odznova.

(9) Komisia vydá rozhodnutie vo veci samej aj bez nariadenia rokovania, ak účastník konania nenamieta skutkový stav, pre ktorý je vedené konanie vo veci dopingu, alebo ak sa účastník konania vzdá prejednania veci na rokovaní Komisie podľa čl. 5 ods. 2.

Článok 15

Účinnosť

Tento štatút nadobúda účinnosť dňa

Komisia pre konanie vo veci dopingu na prvom stupni

V zmysle § 92 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola zriadená Komisia pre konanie vo veci dopingu na prvom stupni, ktorá pracuje v zložení:

 1. JUDr. Peter Reisz – predseda
 2. Mgr. Juraj Gallo – člen
 3. MUDr. Matej Handžák – člen
 4. Mgr. Branislav Mráz – náhradník

Členovia a náhradník Komisie pre konanie vo veci dopingu na prvom stupni boli vymenovaní ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 24. 03. 2021

Komisia pre konanie vo veci dopingu na druhom stupni

V zmysle § 92 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola zriadená Komisia pre konanie vo veci dopingu na druhom stupni, ktorá pracuje v zložení:

 1. JUDr. Roman Heinrich – predseda
 2. JUDr. Marcel Blažo – člen
 3. JUDr. Patrik Hrbek – člen
 4. JUDr. Andrej Vlk – náhradník

Členovia a náhradník Komisie pre konanie vo veci dopingu na druhom stupni boli vymenovaní ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 28. 10. 2021.