Informácie, formuláre, vzory pre financovanie športu v roku 2024

 

Avízo pre vratky (vzor) – MŠVVaŠ SR
Avízo pre vratky (vzor) – MCRaŠ SR
Avízo pre výnosy (vzor) – MŠVVaŠ SR
Formulár na priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2024 (V1)

Usmernenie sekcie športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k hospodáreniu s rozpočtovými prostriedkami kapitoly na oblasť športu v roku 2024

Logotyp „Šport a Slovensko Dobrý nápad“ alebo „Sport & Slovakia Good Idea“ (povinnosť len pre prijímateľov finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na úlohy v oblasti športu)
Pravidlá použitia značky
Logo- slovenská verzia
Logo- anglická verzia