100 dní ministerstva Dušan Keketi

100 dní ministerstva

|

Na šport a cestovný ruch pôjde o 100 miliónov eur ročne viac, hovorí minister Dušan Keketi

Po troch mesiacoch fungovania novovzniknutého Ministerstva cestovného ruchu a športu SR predstavil rezort výsledky svojej práce. Ministerstvo podporí rozvoj športovej mládeže, výstavbu infraštruktúry, zmení sa tiež systém prerozdeľovania prostriedkov určených pre profesionálnych športovcov. V cestovnom ruchu je prioritou vznik Fondu na podporu cestovného ruchu, jeho rozvoj v regiónoch a prilákanie zahraničných turistov. Zmení sa tiež viacero kľúčových zákonov.

So vznikom nového ministerstva na Slovensku neexistuje mnoho skúseností, ani návody. Napriek tomu môžeme po troch mesiacoch skonštatovať, že ministerstvo je rozbehnuté, v krátkej dobe sa presťahuje do nového sídla a pracuje tiež na novelizáciách a prípravách nových zákonov. Podľa ministra Dušana Keketiho je dobrou správou, že na novovzniknuté ministerstvo sa podarilo prilákať skúsených odborníkov.

,,Na rozvoj cestovného ruchu a športu pôjde ročne o 100 miliónov eur viac. Mojou prioritou je priniesť merateľné výsledky, v cestovnom ruchu aj športe preto robíme koncepčné zmeny, ktoré vychádzajú z jasnej stratégie. Spolu s tímom odborníkom máme za cieľ naštartovať turizmus, priniesť viac zdrojov do regiónov a využiť potenciál, ktorý Slovensko ponúka. V športe nastavujeme komplexnú podporu s cieľom zlepšiť podmienky pre všetkých, pre detí a mládež,  aj pre profesionálov, tak aby mohli rozvíjať svoje talenty v dôstojných podmienkach. To si vyžaduje aj prijate kvalitnej legislatívy, konkrétne zákony preto už v krátkom čase pôjdu do národnej rady”, vysvetlil Dušan Keketi, minister cestovného ruchu a športu.

Z organizačného pohľadu má za sebou množstvo dielčej práce, ako napríklad doplnenie účasti zástupcov MINCRS do poradných orgánov vlády SR, prípravu plánov obstarávania hmotného majetku, napojenie na štátnu pokladnicu, CES, RIS, či nové zriaďovacie listiny na podriadené organizácie NŠC, SADA, ST, alebo prevod akcií Tipos.

Administratíva je dôležitá, rovnako dôležité je ale aj smerovanie ministerstva. Preto vznikla stratégia a tiež vízia, ktoré určujú fungovanie ministerstva nielen na najbližšie volebné obdobie, ale aj ďalej do budúcnosti. 

CESTOVNÝ RUCH

Cestovný ruch a ani šport sa nedajú riadiť od stola v Bratislave, ale od začiatku prebieha množstvo stretnutí, ako napríklad s SK8, či Úniou miest a obcí Slovenska. Nemenej dôležité sú stretnutia v regiónoch so zástupcami rôznych organizácií, či priamo krajskými a oblastnými organizáciami cestovného ruchu.

Množstvo vecí nie je možné dokončiť v krátkej dobe a vyžadujú si dlhší čas. 

Prebiehajúce a rozpracované projekty:

 • Vyplatenie dotácií pre OOCR/KOCR cca 10 mil. eur
 • Spustenie projektu eVisitor
 • Pasportizácia atrakcií CR
 • Podpora Incomingového CR
 • Revízia možnosti využitia EU fondov a plánu obnovy ako možnosti dodatočného financovania CR
 • Legislatívny návrh vzniku Fondu na podporu CR
 • Príprava novely zákona o podpore CR

Pripravované projekty:

 • Koncepcia podpory vzdelávania v CR
 • Stratégia rozvoja CR do 2035
 • Hrady/zámky a prepojenie na Ministerstvo kultúry a Ministerstvo životného prostredia

ŠPORT

Okrem bežných denných aktivít pracuje sekcia športu na množstve projektov, mnohé sú v určitom stupni rozpracovanosti, niektoré sú plánované:

Prebiehajúce a rozpracované projekty:

 • Navýšenie príspevku uznaným športom o 20% = cca 13 mil. eur
 • Mimoriadna podpora významných športových podujatí na rok 2024 – cca 2mil. eur
 • Vyplatenie zálohovo 80% príspevkov TOP TÍM (namiesto 50% doteraz)
 • Zvažujeme navýšenie Fondu na podporu Športu a výzvy INFRA4 príp. inú formu podpory výstavby Infraštruktúry národného významu
 • Revízia EU fondov a plánu obnovy ako možnosti dodatočného financovania športu
 • Novela Zákona o športe a Zákona o Fonde na podporu športu – zmena TOP TÍM, zmena vzorca PUŠ, kategorizácia národných zväzov, HKŠ, SADA, NŠC, Olympijská renta a dôchodky 

Pripravované projekty:

 • Stratégia športu do 2035
 • Zvýšenie záujmu súkromných podnikateľov o sponzoring športu 
 • Inovácie a Digitalizácia – maximálne využitie informatizácie a dát v športe

Okrem toho podporilo ministerstvo finančne 16 podujatí európskeho a svetového významu, ako napríklad: Medzinárodný maratón mieru, Majstrovstvá Európy juniorov a do 23 rokov – rýchlostná kanoistika, Majstrovstvá Európy juniorov a do 23 rokov – vodný slalom, či atletické Majstrovstvá Európy U18.

Medzi prvotné priority ministerstva patrilo tiež spustenie výberu nového sídla. Najdôležitejšie bolo efektívne využitie finančných prostriedkov, preto sa primárne hľadanie zameralo na priestory, ktoré patria štátnym inštitúciám. Žiadna budova, ktorá by však spĺňala požiadavky, nebola k dispozícii. Hľadanie sa preto rozšírilo aj do súkromného sektora, kde svoje ponuky predložilo až 11 uchádzačov. V súčasnosti je ministerstvo tesne pred podpisom nájomnej zmluvy, preto nie je možné v tejto chvíli poskytnúť ďalšie informácie.